Page 8 - magazin-szeptember
P. 8

6   Megkezdte elsõ tanévét a Nemzeti

   időszerű kérdések Közszolgálati Egyetem                 más területen is kamatoztatható lesz, mondta                       ákok sokfélék, konkrét feladatuk eltér, de amit
        miniszterelnök részvételével tartotta meg
                       tesznek, az szolgálat, kötelesség, hivatás, ami
        első tanévnyitó ünnepségét szeptember
                                        a kormányfő, a hallgatók a közigazgatásban is
                                        boldogulnak majd, a köztisztviselői pálya ösz-
                       értelmet ad létüknek, és egyben ez ad egysé-
        har
      A madikán az év elején megalakult Nemze-
      ti Közszolgálati Egyetem. Az évnyitót megelőzően
      a Bárka Színházban oktatói elismerő címeket ad-
                                        egyetem.
                       teszi, mondta Patyi András, hanem a szellem, a
      tak át az arra érdemeseknek, beszédet a Nemzeti  gességet is. Az egyetemet nemcsak az épület  szekapcsolódását teremti meg a közszolgálati
                                         Beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök
                       hivatás, a tudás. A rektor végezetül emlékezte-
      Közszolgálati Egyetem rektora, Dr. Patyi András  tett arra, hogy aki a Nemzeti Közszolgálati Egye- átadta az egyetem rektorának és a hallgatói
      mondott. Az egyetem ideiglenes szenátusa pro- temre jelentkezett, az hivatást választott annak  önkormányzat elnökének annak a kormányha-
      fessor emeritusi, magántanári, címzetes egyetemi  minden szépségével és nehézségével együtt. A  tározatnak a díszpéldányát, amely az egyetem
      docensi és címzetes mesteroktatói címeket ítélt  hallgatóknak azt üzente, legyenek büszkék erre  Ludovika Campusban történő elhelyezésének
      oda, a grémium Dr. Bakondi György tű. altábor- a vállalt hivatásra, a hazára, ahogy az egyetem  állami beruházásról szól.
      nagy, országos katasztrófavédelmi főigazgatónak  is büszke a diákjaira.  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem első teljes
      címzetes egyetemi docensi címet adományozott. A rektori tanévnyitó beszédet követően a hall- tanévének megnyitója a Szózat hangjaival ért
      A tanévnyitót az Orczy parkban, a hajdani Ludo- gatók fogadalmat tettek, majd mindhárom karról  véget.
      vika Akadémia alakulóterén tartották. A vendégek  egy-egy elsőéves szalagot kötött az egyetem és  A Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi
      között mások mellett ott voltak a három jogelőd  a karok zászlóira.  szakirányának nappali tagozatára a 2012/2013-as
      intézményt – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye- A mozzanat után Orbán Viktor miniszterelnök  tanévre a felvehető létszám maximuma, tizenkét
      tem, Rendőrtiszti Főiskola, Budapesti Corvinus  emelkedett szólásra. A kormányfő kijelentette,  hallgató nyert felvételt, és maximális létszámmal
      Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar – fenntartó  az első teljes tanév megnyitója mindig fontos  kezdi meg az évet a levelező tagozat is, ott ötve-
      minisztériumok vezetői, a társegyetemek irányítói,  pillanat egy felsőoktatási intézmény életében,  nen kezdik meg tanulmányaikat. A nappali tago-
      országos hatáskörű szervek parancsnokai, kerületi  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében pe- zatra felvettekkel a BM OKF főigazgatója ösztön-
      polgármesterek, és természetesen a Nemzeti Köz- dig a helyszín miatt különösen. Orbán Viktor a  díjszerződést köt, biztosítva ezzel, hogy a diploma
      szolgálati Egyetem vezetői.    Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a Magyar Ki- megszerzése után a hallgatók a hivatásos ka-
      Az ünnepség az egyetemi zászló, a jogar és a  rályi Honvéd Ludovika Akadémia szellemi utód- tasztrófavédelmi szervek állományába kerüljenek.
      kari zászlók bevonulásával vette kezdetét, majd  jának nevezte és felidézte az épület történetét,  A levelező tagozatra beiratkozók közül több mint
      megérkezett Orbán Viktor, Magyarország mi- hozzátéve, hogy most az visszakerül azokhoz,  negyvenen dolgoznak a katasztrófavédelemnél.
      niszterelnöke. A Himnusz elhangzását követően  akik a haza szolgálata mellett döntöttek. Beszé- A Katasztrófavédelmi Intézethez tartozó védelmi
      Dr. Patyi András rektor mondott évnyitó beszé- dében a miniszterelnök politikai látleletet állított  igazgatási szak levelező tagozatának Ózdon és
      det. Az egyetem első embere úgy fogalmazott,  ki a rendszerváltás óta eltelt időszakról és kü- Budapesten induló felsőfokú alapképzésére több
      a leendő campus területén állnak most a hall- lön szólt a két évvel ezelőtti kormányváltás óta  mint százkilencvenen nyertek felvételt. A védelmi
      gatók, tehát a tanévnyitó tekinthető egyfajta jel- elvégzett munkáról. Orbán Viktor kijelentette, a  igazgatási szak mesterképzésén is nagy volt a túl-
      képes egyetemi honfoglalásnak is. Patyi András  Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával  jelentkezés, de csak nyolcvanketten feleltek meg a
      kijelentette, az egyetem modellje egyedülálló,  a cél a kiszámítható, rugalmas életpálya megte- követelményeknek.
      és gondoskodni kell e modell megvalósításáról.  remtése, amelyben az előrejutás az érdem függ-
      Végignézve a hallgatókon azt mondta, bár a di- vénye. Az intézményben megszerezhető tudás  Galántai Judit
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13