Page 9 - magazin-szeptember
P. 9

7

    „Pokolgép robbant” a Batthyány téren
    Csomagba rejtett bombát robbantott egy külföldi  A vezetői hozzászólásokat követően megin- delmi műveleti szolgálat munkatársai két tűzsze-
    férfi  augusztus 27-én hajnalban a kettes metró  dult az események láncolata. Ezek – és a forga- résszel közös felderítést végeztek. Ennek során
    Batthyány téri állomásán. A detonáció következ- tókönyv – szerint a Batthyány téren a Széll Kál- nem találtak emberi szervezetre veszélyes, vagy
    tében legalább tizenöten meghaltak, több mint  mán tér irányából érkező metróból egy külföldi  káros anyagot. A tűzszerészek megtalálták a fel-
    ötvenen megsérültek. A helyszínen nagy erőkkel  állampolgárságú férfi szállt ki, és egy nagy feke- robbant bomba maradványait, majd folytatták az
    avatkozott be a Terrorelhárítási Központ, a Fővá- te csomagot helyezett el a peron egyik oszlopa  átvizsgálást. A robbanásban sokan megsérültek,
    rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Készenléti  mellett, majd mozgólépcsőn felment az aluljá- legtöbbjük önállóan nem tudott kijutni a metróál- KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. szeptember
    Rendőrség Tűzszerész Szolgálata, valamint az  róba. Mikor a mozgólépcső tetején a biztonsági  lomásról.
    Országos Mentőszolgálat. A helyzet súlyosságára  őrök jegyellenőrzés céljából megállították, rájuk  Értük a tűzoltásvezető utasítására a tűzoltó egy-
    jellemző, hogy az országos katasztrófavédelmi fő- támadt, és dulakodás közben a nála lévő fegy- ségek mentőeszközökkel felszerelkezve lementek
    igazgató, az országos rendőrfőkapitány, valamint  verrel több embert megsebesített. Ezt követően  és felvitték a sérülteket a felső szintre. A felderítés
    a TEK és a mentőszolgálat főigazgatója is a hely- elzárkózott a BKV forgalmi irodájában. során kiderült az is, hogy egy ember a robbanás
    színen követte fi gyelemmel az eseményeket. Az  A diszpécser a látottak alapján jelentette a köz- következtében beszorult két metrókocsi közé, az ő
    országos vezetők a szervezetek együttműködését  ponti metróügyeletnek a történteket, és áramtala- kimentéséhez az úgynevezett metróemelési kész-
    gördülékenynek, a gyakorlatot hasznosnak ítélték.  nította az állomást. A megállóhelyen tartózkodó  letre volt szükség. A súlyos és mozgásképtelen
     A Batthyány téri metróállomás a vasárnapi  vétlen állampolgárok fedezék mögé bújva várták,  sérülteket a hordágyakon szállították fel a mentő-
    üzemzárás után a szokásoktól eltérően nem- hogy kimentsék őket. szolgálat felszínen dolgozó egységeihez.
    hogy kihalttá vált volna, inkább benépesült. Ekkor  A történtek után három perccel riasztást kapott  A történéseket a terrorelhárítás és a kataszt-
    végezték el a gyakorlaton az utolsó simításokat,  az Országos Mentőszolgálat, a BRFK Központi  rófavédelem részéről is folyamatosan kom-
    felkerültek a különböző méretű és súlyossá- Ügyelete, az ORFK Főügyelete, a Terrorelhárítási  mentálták. Elhangzott, hogy hasonló esetben
    gú sérülések a szerepjátékosokra, a résztvevő  Központ ügyelete és a BM Országos Katasztrófa- a helyszínre először érkező rendőrök azonnal
    szervezetek vezetői, szakértői gyülekeztek a  védelem Főügyelete. Az elsőként kiérkező rendőr- megkezdik a helyszín biztosítását, lezárják a
    helyszínen. A BM Országos Katasztrófavédelmi  járőrök az elkövetővel tűzharcba keveredtek.  területet és kiterelik onnan az embereket. A ri-
    Főigazgatóság részéről a főigazgató, általános és  Tíz perccel azután, hogy a külföldi férfi kilépett  asztott tűzoltók csak arra a területre juthattak
    gazdasági helyettese, az országos főfelügyelők,  a metróból és megkezdte akcióját, a helyszínre  be, amelyet a TEK előtte biztosított. A füstre
    illetve a hivatalvezető tekintette meg az éjszakai  érkezett a TEK „Fantom” csapata és átvette az  való tekintettel a tűzoltók teljes védőfelszerelés-
    eseményeket.            intézkedést. Nyolc perc alatt elfogták a támadót.  ben dolgoztak. A metrómegálló mélyállomásán
     A „terrorista akció” előtt a BM OKF főigazgató-
    ja, az ORFK első embere, a TEK és a mentőszol-
    gálat irányítója szólt a gyakorlat jellegéről, fon-
    tosságáról. Dr. Bakondi György tű. altábornagy
    röviden vázolta a várható eseményeket, és kije-
    lentette, a cél azt bizonyítani, hogy a rendvédelmi
    erők hasonló helyzetben képesek a biztonság
    érdekében jól együttműködni. Dr. Hatala József
    r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úgy fo-
    galmazott, remélhetőleg soha nem történik ilyes-
    fajta támadás, de a legrosszabb forgatókönyvre
    kell felkészülni. Mint mondta, egy olyan világvá-
    rosban, mint Budapest, számítani kell arra, hogy
    a közösségi közlekedést éri támadás. Hozzátette,
    ismerni kell a közlekedési hálózatot, annak sa-
    játosságait, azokat a szervezeteket, amelyekkel
    adott esetben együtt kell dolgozni. Hajdu János
    r. dandártábornok, a Terrorelhárítási Központ fő-
    igazgatója arról beszélt, hogy nem ez lesz az első  Ezalatt azonban működésbe lépett és felrobbant  a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ké-
    eset, amikor ez a négy szervezet együtt dolgo- a metró peronján hagyott fekete csomagba rejtett  szenléti egészségügyi szolgálata osztályozta a
    zik, volt már rá több alkalom. Emlékeztetett arra,  bomba. Az állomáson tartózkodó szerelvényben  sérülteket, mindenkire „ráírták”, milyen sérülése
    hogy a budapestihez hasonló gyakorlatok szerte  és a peronon is sokan megsebesültek.  van. Minthogy nagyon sok bajba jutott ember
    Európában rendszeresek, és ezek mindig a gyor- A robbanást követően a Fővárosi Katasztrófa- volt, nem jutott mindenkinek hordágy, a tűzoltók
    saság, az együttműködés fejlesztését szolgálják.  védelmi Igazgatóság Műveletirányító Ügyeletén  dugólétrát használtak szükségmegoldásként a
    Dr. Mártai István, az Országos Mentőszolgálat  keresztül riasztást kaptak a tűzoltók. Kiérkezés  sérültek szállításához.
    főigazgatója úgy fogalmazott, a szolgálatnak több  után a tűzoltásvezető felvette a kapcsolatot a TEK  A mintegy másfél órás gyakorlat végén a BM
    szervezettel van együttműködési megállapodá- egységeinek parancsnokával, és az időközben  OKF, az ORFK, valamint a TEK vezetője értékelte
    sa, ám ezek csak annyit érnek, amennyit a napi  szintén kiérkező tűzszerészek vezetőjével együtt  a látottakat. A gyakorlatot egyhangúan gördülé-
    munkában ki lehet belőlük hozni. A gyakorlat jó  átvette a kárelhárításra és mentésre vonatkozó  kenynek, eredményesnek, tapasztalatokban gaz-
    alkalmat ad az erők, lehetőségek felmérésére,  teendők irányítását.  dagnak ítélték.
    de rendkívül fontos az utólagos értékelés is, tette  A Batthyány téri metrómegálló mélyállomásán
    hozzá a főigazgató.        a katasztrófavédelmi mobil labor, a katasztrófavé-                    Galántai Judit
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14