Page 4 - magazin-szeptember
P. 4

2   Önálló intézetben, teljes vertikummal

   időszerű kérdések Január elsejével kezdte meg mûködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelyen belül önálló Katasztrófavé-

      delmi Intézet mûködik. Az elõzményekrõl, az oktatás jelenlegi helyzetérõl, a 2013-ban induló katasztrófavédelmi
      szakról az intézet igazgatójával, Prof. Dr. Bleszity János tûzoltó vezérõrnaggyal beszélgettünk.


      – 2011-ben születtek meg azok a jogszabályok,
                       ben pedig a levelező tagozaton a tűzvédelmi
                                        levelezősök voltak, tehát térítéses képzésben
      amelyek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lét-
      rehozásáról szóltak, így az egyetem alapításáról  és szakirányként folytatódott az oktatás, 2009- gatósággal, a ZMNE hallgatói pedig döntően
                       specifi kációval bővült a képzés. Ezt elsősorban
                                        vettek részt.
      szóló törvény és a különböző rendeletek. Ezek  a tűzvédelem területén dolgozó hallgatóknak ta- • Ez tehát az előélet. Mi lesz a már meg-
      adták meg a jogalapot arra, hogy a Rendőrtiszti  láltuk ki. A nemzetvédelmi egyetemen sok hall- kezdett képzésekkel, és milyen feladatok
      Főiskola, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye- gatót képeztek az elmúlt időszakban, a védelmi  állnak az intézet előtt?
      tem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemből  igazgatási szakon belül voltak különböző szak- – Az újonnan megalakult Katasztrófavédelmi In-
      kivált Közigazgatás-tudományi Kar integrálásá- irányok, alap (BSc)- és mesterképzés (MSc)  tézetnek feladata a jelenlegi képzéseket kifuttatni,
      val létrejöjjön és az idén januárjában megkezdje  egyaránt, illetve voltak kihelyezett tagozatok  ez azt jelenti, hogy 2012-ben még mindig vettünk
      működését az egyetem. Az intézmény három  is. Katasztrófavédelmi szakirányon tanulhattak  fel tanulókat ezekre a szakokra, szakirányokra,
      karral kezdett dolgozni, leköveti az elődök szak- Budapesten, Ózdon és Szegeden, tűzvédelmi  ők még három évig itt lesznek, tanulnak, hiszen
      területeit. Van rendészettudományi, hadtudomá- szakirányon levelező formában szintén Buda- annak ellenére, hogy az intézet maga karoktól
      nyi és honvédtisztképző kar, és természetesen  pesten, Ózdon és Szegeden, önkormányzati vé- független, azért a képzések kötődnek a karokhoz.
      a közigazgatás-tudományi kar. Úgy vélem, hogy  delmi szakirányon nappali és levelező tagozaton  Emellett el kellett készíteni azokat a dokumentu-
      a katasztrófavédelem ebből az integrációból  Budapesten. Mesterképzés a katasztrófavédel- mokat, amelyek az új katasztrófavédelmi szakra
      súlyának és jelentőségének megfelelően jött ki,  mi szakirányon folyt levelező formában, illetve  és az új szakirányokra vonatkoznak. 2013-tól pe-
                                        dig már csak ezekre lehet jelentkezni.
                                         A BM OKF főigazgatója tavaly júliusban hagy-
                                        ta jóvá a 2013-tól indítandó szakról és szakirá-
                                        nyokról szóló előterjesztést. Ebben fektették le,
                                        hogy katasztrófavédelmi szak indul, a szakirá-
                                        nyok pedig lefedik az OKF három fő szakterü-
                                        letét, tehát egy katasztrófavédelmi műveleti,
                                        egy tűzvédelmi és mentésirányítási, illetve egy
                                        iparbiztonsági szakirányra lehet jelentkezni, és
                                        azt is ez a dokumentum tartalmazza, hogy az
                                        intézet huszonöt fővel dolgozik majd. Ez nekünk
                                        egy fontos dátum volt, hiszen ekkor helyezték
                                        el azokat a sarokköveket, amelyek mentén dol-
                                        gozni lehetett. A következő fontos dátumunk is
                                        2011, ez már november harmadika, amikor az
                                        egyetem fenntartói testülete elfogadta az intézet
                                        konkrét felépítésére, állománytáblájára, elhelye-
                                        zésére vonatkozó javaslatainkat. Ennek alapján
                                        az intézet munkája alapvetően a Hungária körúti
                                        helyszínen folyik majd, ugyanakkor nehezíti a
                                        dolgot, hogy a rendészettudományi karon ta-
                                        nulókat a Rendőrtiszti Főiskola telephelyén kell
                                        oktatni még három évig, a védelmi igazgatási
                                        szakosokat a Hungária körúton kell tanítani, és
                                        emellett gondoskodni kell a kihelyezett ózdi és
                                        szegedi levelező oktatásról is.
                                         Az elmúlt hónapokban ki kellett dolgozni a
                                        szak alapítás, szaklétesítés, szakindítás doku-
                                        mentumait. A szaklétesítési anyag egyszerűbb,
                                        ott meg kellett indokolni, hogy miért van szükség
      hiszen egy karoktól független, önálló Katasztró- önkormányzati védelmi szakirányon, mindkét  erre a szakra, mit akarunk tulajdonképpen oktatni,
      favédelmi Intézet alakult.    esetben Budapest volt az oktatás helyszíne.  mit szeretnénk, hogy a hallgatók tudjanak, össze
      Ami az elődöket illeti, a Rendőrtiszti Főis- Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a Zrínyin  kellett hasonlítani, hogy Magyarországon van-e
      kolán 2000-ben kezdte meg működését a ka- összesen több mint ezer hallgató foglalkozik ka- hasonló képzés. Mivel a katasztrófavédelemben
      tasztrófavédelmi tanszék, a képzés 2004-ben  tasztrófavédelemmel, míg az RTF-en nappalin  jelentős jogszabályi, strukturális változások tör-
      indult tizenkét fővel, 2005-ben levelezőn is  összesen harminchárom, levelező tagozaton  téntek, az oktatást is ehhez kellett igazítani, felül
      megkezdődött az oktatás. Aztán 2008-ban a  pedig száztizenöt hallgató tanult. A korábbi  kellett vizsgálni a korábbi rendszert. Persze más
      bologna-i képzés bevezetésével a rendészeti  rendőrtisztis hallgatók ösztöndíjszerződésben  karokon is indulnak új szakok, de arra büszkék
      igazgatási szakhoz került a katasztrófavédelem,  álltak az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz- vagyunk, hogy a miénk volt az első, amit az egye-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9