Page 7 - magazin-szeptember
P. 7

5

                                            tatott korábbi, hasonló irányú
                                            képzések tapasztalatai, a Ka-
                                            tasztrófavédelmi Intézet szakmai
                                            felügyeletét ellátó BM Országos
                                            Katasztrófavédelmi  Főigazga-
                                            tóság szakembereivel folytatott
                                            tapasztalatcserék, a felsőokta-
                                            tással kapcsolatos általános és
                                            specifi kus elvárások, a Magyar
                                            Akkreditációs Bizottság feltételei,
                                            a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. szeptember
                                            2012–2015 időszakra elfoga-
                                            dott Intézményfejlesztési Terve,
                                            valamint a jelenlegi és egykori
                                            hallgatókkal történt beszélgeté-
                                            sek alapján állítottuk össze olyan
                                            módon, hogy azok révén a lehető
                                            legmagasabb szintű ismeretek
                                            megszerzésére kapjanak lehető-
                                            séget a tűzoltó szakirányon tanul-
                                            mányokat folytatók
    hatósági tevékenység folytatására, tűzvizsgá- szakmai irányítást gyakorolhatnak az önkor-
    latra, beosztott vezetői feladatokat láthatnak  mányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűz- Dr. Restás Ágoston ny. tű. alezredes
    el tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges  védelmi szervezetek felett. NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási
    katasztrófa-elhárítási feladatok során, valamint  A tanterveket a jogelőd intézményekben foly- Tanszék, tanszékvezető

    Iparbiztonsági szakirány


    A                 Az iparbiztonsági szakirányon tanulmá-
       rendészeti igazgatás részét képező ka-
                      nyokat folytatók nappali és levele-
       tasztrófavédelmi szakterület fejlődésé-
       nek fontos állomása volt a 2012. január
    elsején létrejött önálló iparbiztonsági szakterü- ző tagozaton tervezetten elsa-
                      játítják a veszélyes üzemek
    let jogszabályi, intézményi és eszközrendsze- létesítésére, működésére
    rének megteremtése. A veszélyes üzemekkel,  vonatkozó jogszabályok-
    szállítmányokkal és a kritikusinfrastruktúra- ban és hatósági előírá-
    védelemmel kapcsolatos nemzetközi és uniós  sokban foglaltakat, azok
    szabályozás kialakítása, változása, valamint  gyakorlati alkalmazásá-
    hazai bevezetése és alkalmazása, illetve a kül- nak rendszerét; a veszé-
    földi és belföldi ipari katasztrófák és balesetek  lyes anyagok különféle
    szükségessé tették a katasztrófavédelem ipar- szállítási  módozataival
    biztonsága személyi feltételeinek megteremté- kapcsolatos jogszabályi és
    sét és a hozzá kapcsolódó felsőfokú képzési  hatósági előírásokat, az ezek-
    rendszer megvalósítását.      re vonatkozó hatósági eljárás
     Az iparbiztonsági jogi szabályozás gyakor- rendjét; a kritikus infrastruktúrákkal
    latban történő alkalmazása megmutatta, hogy  összefüggő hazai és nemzetközi szabá-
    jelentős számú, speciális felkészültséggel ren- lyozásokat, azok működési rendjét meghatáro-
    delkező szakértőre van szükség, akiknek a kép- zó biztonsági követelményrendszereket.
    zését a hatósági feladat- és hatáskörökkel ren- A szakirányon tanuló hallgatók – hasonló- nikai ismeretek; az iparbiztonság gazdasági
    delkező hivatásos katasztrófavédelmi szervezet  an a másik két szakirányhoz – az alapozó és  alapjai. A képzés főként igazgatási jellegű,
    iparbiztonsági szakterületének bevonásával és  szakmai alapozó ismereteken túl a szakirány  azonban a szakterületi feladatok ellátásához
    egyetértésével érdemes megalapozni. Az új  jellegzetességeinek megfelelően differenci- szükséges természettudományi alapozó és
    szabályozás alkalmazása nemcsak a kataszt- ált szakmai ismereteket is kapnak, összesen  műszaki ismereteket is megszerzik a hallgatók.
    rófavédelemnek, a közreműködő rendvédelmi  765 órában. A képzés döntő többsége az  A szakirányon végzettek leginkább a hivatá-
    szerveknek és az együttműködő társhatóság- iparbiztonsági szakmai igényekhez igazodó  sos katasztrófavédelem iparbiztonsági szakte-
    nak ad feladatokat, hanem a felügyelt, veszélyes  gyakorlati felkészítés. A szakirányon a hall- rületén, a társhatóságok iparbiztonsággal foglal-
    anyaggal foglalkozó és kritikus infrastruktúra- gatók a következő tantárgyakkal találkoznak:  kozó szervezeteinél, a gazdálkodó szervezetek
    ként azonosított gazdálkodó szervezeteknek is.  iparbiztonságtan, ipari és közlekedési veszély- ipari kockázatkezelésben érintett védelmi ipari
    A képzés kialakításának célja tehát kettős volt:  helyzetek felszámolása; kritikus infrastruktúrák  ügyintézői beosztásaiban tudnak elhelyezkedni.
    mind az államigazgatás, mind pedig a civil szek- védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos
    tor részére képezni széleskörű elméleti és gya- tevékenységek; katasztrófa- és polgári védel- Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD
    korlati ismeretekkel rendelkező szakembereket.  mi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; tech- tűzoltó alezredes
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12