Page 10 - magazin-szeptember
P. 10

tnapos képzésen vett részt szeptember
                                           harmadikától a HUNOR hivatásos, illetve
                                         Ö a HUSZÁR önkéntes katasztrófavédelmi
                                         mentőszervezet vezetői és beosztott állománya.
                                         A mentőcsapatok az ENSZ minősítés előtt az
                                         ún. INSARAG (Nemzetközi Kutató-Mentő Ta-
                                         nácsadó Testület) képzés második fázisát telje-
                                         sítik. Az első két napot a Katasztrófavédelmi Ok-
                                         tatási Központ péceli intézetében töltötték, utána
                                         áttelepültek Zsámbékra, ahol terepgyakorlaton
                                         vettek részt.
                                          Az első nap első előadásában Dr. Tóth Ferenc
                                         tű. dandártábornok, országos polgári védelmi fő-
                                         felügyelő adott áttekintést a katasztrófavédelem
                                         megújult rendszeréről és a különböző mentőszer-
                                         vezetek abban elfoglalt helyéről, betöltött szerepé-
      Újabb fehér folt szûnt meg                      ről. Ezt követően Jackovics Péter tű. alezredes, a
                                         HUNOR Mentőszervezet parancsnoka ismertette
                                         a csapatok nemzetközi minősítésének folyamatát,
                                         képet adott az eddig teljesített feladatokról, illetve
      Az augusztus 10-i ünnepélyes átadást kö- alkalomhoz illő, látványos műsorukat, ezt  az októberben tartandó minősítő gyakorlatig még
      vetően Győr-Moson-Sopron megye második  követően került sor a katasztrófavédelmi őrs  elvégzendő munkáról. A délutáni előadásokat
      katasztrófavédelmi őrse kezdte meg műkö- székhelyéül szolgáló épület megáldására.  Per-Anders Berthlin, a minősítési folyamat során
      dését. A pannonhalmi kistérség 18 telepü- A szentelést Dr. Várszegi Asztrik, a Magyar  mentori feladatokat ellátó ENSZ szakértő tartotta.
      lésének elsődleges tűzvédelmét ellátó ka- Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapát- A második napon a nemzetközi segítségnyúj-
      tasztrófavédelmi őrs átadására az országos  ság főapátja celebrálta, majd a főigazgató, a  tás szereplőinek bemutatásával és a kárhelyszí-
      és területi szervek, a katasztrófavédelemmel  közgyűlés alelnöke és a kormánymegbízott  nen zajló munkálatokról, a beavatkozások szabá-
      együttműködő, valamint a gazdálkodó és  átvágták az épület bejárata előtt kifeszített  lyairól szóló előadásokkal folytatódott a HUNOR
      karitatív szervezetek képviselői jelenlétében  nemzetiszín szalagot. Az ünnepség követke- és a HUSZÁR mentőcsapatok képzése Pécelen.
      került sor. A rendezvény nyitóbeszédét Dr.  ző mozzanataként a korábban felszólaló ve- A svéd mentor, Per-Anders Berthlin prezentáci-
      Ba  kondi György tűzoltó altábornagy, a BM  zetők az épület belső udvarán – a kiemelkedő  ója a nemzetközi segítségnyújtásban résztvevő
      Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  történelmi múltú településhez való kötődés és  hivatalos szervek, illetve nem kormányzati szer-
      főigazgatója tartotta. Mint mondta, a kataszt- a pannonhalmi borvidék előtti tiszteletadás ki- vezetek képviselőit, azok tevékenységét, valamint
      rófavédelem rendszerének továbbfejlesztését  fejezéseként – egy-egy szőlőtőkét ültettek el. az általuk létrehozandó különböző szervezeti
      a közelmúlt eseményei indokolták, a kataszt- Az átadási ünnepség zárásaként Bagó Fe- egységek működését mutatta be. Az ezt követő
      rófák a biztonságot szolgáló szabályozás  renc, Pannonhalma polgármestere mondott  előadások már a praktikum oldaláról közelítették
      megalkotásával, a prevenció révén előzhető- pohárköszöntőt, amelyben a kistérség tele- meg a földrengés sújtotta területen történő mű-
      ek meg. Az országban tervezett 65 katasztró- püléseinek polgármestereit összefogásra, a  szaki mentési tevékenységet. Elekes Gábor a
      favédelmi őrs – köztük az újonnan megala- katasztrófavédelem további támogatására  romok alóli mentés fogásait mutatta be igen sok
      kított pannonhalmi – létrehozása mögött is a  kérte. Úgy vélte, hogy a helyi mentőállomás  kézzel fogható példán keresztül, éles bevetések
      biztonság, a magas színvonalú mentő-tűzvé- és a rendőrőrs szomszédságában létrehozott  során készített képek felhasználásával. Előadása
      delem megteremtésének szándéka van.  katasztrófavédelmi őrssel sikerült a törté- után a külföldön végzett beavatkozásokkal kap-
      A megyei vezetők, Kara Ákos, a Győr- nelmi városhoz méltó biztonsági centrumot  csolatos biztonsági tudnivalókról esett szó: Dr.
      Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke,  kialakítani.       Hábermayer Tamás tű. őrnagy bemutatta azokat
      országgyűlési képviselő és Széles Sándor, a  Az ünnepélyes átadást követően a Győr- az alapvető biztonsági tudnivalókat, amelyek ga-
      Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi  rantálhatják egy mentőcsapat biztonságos külföldi
      kormánymegbízottja egyaránt megköszönte,  Igazgatóság által szervezett programok vár- tartózkodását, illetve azokat a dokumentumokat,
      hogy a katasztrófavédelem a korszerű őrs  ták Pannonhalma és a környező települések  amelyek ismerete elengedhetetlen a nemzetközi
      létrehozásával megteremtette az eddig „fehér  lakosait. Az újonnan átadott  Pannonhalmi  segítségnyújtás során. A továbbiakban Horváth
      foltként” emlegetett kistérség tűzvédelmét.  Katasztrófavédelmi Őrs szakmai bemutatóját,  Richárd a műszaki mentés, illetve a magasból
      Kara Ákos úgy vélte, hogy az őrs létrehozá- a „nyitott szertár akció” keretében az őrs épü- vagy éppen mélyből történő személymentés so-
      sa a térség életére is pozitív hatással van.  letét, szereit, felszereléseit tekinthették meg  rán alkalmazott kötéltechnikákról ejtett szót, majd
      Szavait a kormánymegbízott, aki egyben a  az érdeklődők. A gyermekek szórakozását  Dr. Balázs László ismertette a különböző kutatási
      megyei védelmi bizottság vezetője is, azzal  különböző fajátékok és játékos feladatok –  és mentési eljárásokat, különös tekintettel a ku-
      egészítette ki, hogy a katasztrófavédelem új  többek között tűzmanóra célbalövés puttony- tyás keresésre.
      intézményrendszere a megye minden állam- fecskendővel, katasztrófavédelmi kirakó –  A minősítő gyakorlatra készülő csapatok a
      polgára számára megfelelő szintű védelmet  szolgálták. Eközben a lakóhelyük védelméért  harmadik nap reggelén a péceli kiképző bázisról
      biztosít. Ünnepi beszédükben mindketten a  tenni akaró, a polgári védelmi szervezetben  áttelepültek a Zsámbék térségében lévő gyakorló
      megye vezetőségének további támogatásáról  önkéntesen szerepet vállaló aktív felnőttek  területre. Kevéssel tíz óra előtt érkeztek a kijelölt
      és együttműködéséről biztosították a kataszt- pedig a toborzó pultnál adhatták le jelentke- gyülekezési helyre, ahol azonnal megkezdték a
      rófavédelem vezetőit.       zésüket.              tábor felállítását, illetve a kárterület felderítését.
      A beszédek után a pannonhalmi Radnóti              Míg a felderítők a kárhelyszínen dolgoztak, a pi-
      Miklós Általános Iskola diákjai adták elő az                   Győr-Moson-Sopron MKI henőidejét töltő állomány megkezdte a sátortábor
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15