Page 6 - magazin-szeptember
P. 6

4   A katasztrófavédelmi szak, katasztrófa-

   időszerű kérdések védelmi mûveleti szakirány bemutatása        katasztrófavédelmi műveleti szakirányon
                        A teljes idejű nappali képzésben évente ötven
                                         A szakirányt végzők a katasztrófavédelmi
        a hallgatók képzése nappali és részidejű
                       ember beiskolázására készülünk. A hallgatók a
                                        hatósági feladatok végzése, a polgári véde-
        (lev
                                        lemmel kapcsolatos tervezési, szervezési és
                       harmadik szemeszterben választanak szakot. A
      A elező) rendszerű oktatási formában
      valósul meg. A képzési idő hat félév, az oklevél
                                        felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő
                       vétele várható. A képzés zárt rendszerű lesz, azt
      megszerzéséhez száznyolcvan kredit szüksé-
      ges. A tanórák száma a nappali képzésben 2355,  képzés teljes ciklusában százötven hallgató rész- koordinációs feladatok ellátása, a lakosság
                       a megrendelő rendvédelmi szerv fi nanszírozza.
                                        tevékenységek, a védekezési, műveletirányí-
      a levelező képzésben pedig 732. A hallgatók a  A részidejű képzésben a megrendelő igényé- tási és a helyreállítási munkák koordinálása
      képzés keretében kétszer 120 órányi (kétszer  nek megfelelően  évente száz  területén tudják hasznosítani megszerzett tu-
      négy hét) szakmai gyakorlaton vesznek részt.             dásukat.
      A szakirányt választók megismerik a ka-               A szakirány képzési követelményeinek
      tasztrófák elleni védekezés szervezeti és                  meghatározásakor és tantervének
      irányítási rendszerét, az ezt meghatá-                     elkészítésekor fi gyelmet fordí-
      rozó szabályozásokat és elsajátít-                        tottunk azokra a területekre,
      ják a gyakorlati meg oldásokat.                          amelyeken jelenleg szak-
      Megtanulják, hol vannak                              emberhiány van.
      kapcsolódási pontok a ka-                             A tantervet a felsőok-
      tasztrófa-megelőzés, a vé-                              tatási törvény elvei-
      dekezés és a helyreállítás                              nek betartásával, a
      feladatrendszere között,                               Magyar Akkreditációs
      és azt is, hogyan kell az                            Bizottság előírásai-
      ezekben a feladatokban                               nak fi gyelembevételé-
      közreműködő közigazgatási                              vel és a BM OKF szak-
      szervek tevékenységét össze-                            mai  iránymutatásának
      hangolni. A hallgatók elméletben                         adaptálásával a Nemzeti
      és gyakorlatban is elsajátítják a la-                      Közszolgálati Egyetem Ka-
      kosság katasztrófavédelmi és polgári                   tasztrófavédelmi Intézete igazga-
      védelmi felkészítésével kapcsolatos felada-              tójának koordinálásával a Katasztrófa-
      tokat, és megismerkednek a szakterület hatósági           védelmi Műveleti Tanszék vezetője állította
      tevékenységével. Az új tanterv nagy hangsúlyt  em b er t  terve- össze.
      helyez a képzés gyakorlatiasabbá tételére, így a  zünk beiskolázni és ötvenet térítéses formában.
      szakmai tárgyakat ötven százalékban gyakorlati  Ciklusonként ez 450 hallgatót jelent. A képzésben  Dr. Pellérdi Rezső egyetemi docens
      órákon kell oktatni.       összesen 600 hallgató vesz részt.        Katasztrófavédelmi Intézet      A tûzvédelmi szakirány képzésérõl


      A                 zott helyek lesznek, ami jelentős könnyítés a  megsértésével találkoznak, és azt is, hogyan kell
        Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tan-
                                        felelősségre vonni a hibázókat. A képzés során
        szék felelős a tűzvédelmi szakirány
                       tanulmányokat folytatók számára.
        képzéséért. A hallgatók nappali és le-
                        A hallgatók többféle módon tesznek szert
      velező szakon folytathatják tanulmányaikat,  tudásra: egyrészt az alapozó ismeretek, más- megismerik a tűzoltással, műszaki mentéssel
                                        kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irá-
      a jelenlegi tervezet szerint nappali képzés  részt a szakmai törzsanyag, harmadrészt a  nyító feladatokat és azt is, milyen tűzoltói teendők
      keretében körülbelül tizenöt, levelezőn pedig  differenciált szakmai anyag elsajátítása révén.  adódhatnak az elsődleges katasztrófa-elhárítási
      harminc-hatvan hallgatót fogadunk. A tűz- Ez utóbbinál a hangsúly a gyakorlaton van, hi- beavatkozásnál. Mindezeken túl a tanterv része-
      oltó szakirány sajátossága, hogy a képzés  szen nappalin a diákok 315 elméleti mellett 405  ként megtanulják, mit mondanak a jogszabályok
      várhatóan zárt lesz, vagyis csak olyanok je- gyakorlati órán vesznek részt.  az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok,
      lentkezhetnek majd rá, akik már korábban a  A tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon  valamint a tűzvédelmi szervezetek működéséről,
      katasztrófavédelem állományába kerültek és  a hallgatók megismerik a tűz elleni védekezésről,  szakmai irányításáról és felügyeletéről, illetve,
      néhány éves tűzoltói múlttal, tapasztalattal  a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló  hogy mindezt hogyan kell a gyakorlatban alkal-
      rendelkeznek. Ennek egyik előnye, hogy a  jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irá- mazni. Természetesen a tanulnivalók közül az
      szakmai tapasztalat lehetőséget ad a tan- nyítási és belső normatívákban foglaltakat. Elsa- sem maradhat ki, hogy milyen szabályok mentén
      anyag célirányos, mélyebb elsajátítására,  játítják a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a  kell a tűzoltásban, műszaki mentésben és az el-
      illetve a hallgatói motiváltság folyamatos, ma- tűzvizsgálatra vonatkozó jogszabályok előírásait,  sődleges katasztrófa-elhárításban együttműködő
      gas fokú fenntartására. A zárt képzés másik  a szabványokat, és megtanulják, hogyan kell  társszervekkel együttdolgozni.
      sajátossága, hogy mind nappali, mind levele- mindezeket a gyakorlatban alkalmazni. Megtanul- Ha mindezt a szakirány hallgatói kellő szinten
      ző tagozaton várhatóan államilag fi nanszíro- ják, mi a teendő akkor, ha a tűzvédelmi szabályok  elsajátították, alkalmasak lesznek tűzvédelmi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11