Page 8 - magazin-július-augusztus
P. 8

6   Várai Mihály fotóművész kiállítása, amely az ed- ható, Nagycenken Széchenyi Ödön munkás- zeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok

   IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK mellett a múzeum kibővült feladatkörébe tartozó  fogad. Óvodásokat, általános és középiskoláso- Éjszakája, amelyen a múzeum második alkalom-
                                        majálisán. Hatalmas tetszést aratott a Múzeumok
                       ságáról készült kiállítás várja a látogatókat.
      digi tűz- és más káreseteket bemutató kiállítások
                        A múzeum évente körülbelül tízezer látogatót
                                        mal vett részt a Katasztrófavédelem Központi Ze-
      katasztrófavédelmi témát ölelte fel.
       A 15 ezer darabos szakkönyvtárban a XVI.
                                        nekar és az Angyalföldi Hagyományőrző Tűzoltók
                       kat, tűzoltókat, alapfokú tűzoltó tanfolyamok hall-
      századtól kezdődően íródott tűzvédelem-törté-
                                        közreműködésével. Az érdeklődők a Szőcs-féle
                       gatóit, de rengeteg család is megtekinti a kiállítást.
                       Csoportok számára múzeumpedagógiai – interak-
                                        impulzusoltást, a muzeális tűzoltófecskendőket és
      neti szakkönyvek, testületi dokumentumok, ala-
                       tív ifjúsági – programokat szervezünk. Már hagyo-
      pító okiratok, tűzesetleírások találhatók, közülük
                                        a tűzoltó készülékeket tekinthették meg.
                                          A múzeum munkatársai szakmai konferen-
      mintegy száz védett kötet.
                       mányosnak nevezhető az intézmény rajz-és irodal-
       A múzeum tematikus gyűjteményi anyagai
                                        vesznek részt, múzeumi találkozókon ápolják
                       amelynek törzsközönsége nem csak tűzoltókból
      vidéki kiállítóhelyeken találhatóak meg. Bony-
                       áll, oda szép számmal jönnek civilek is. Ezeken
                                        a kapcsolatot a többi hazai múzeummal is, de
      hádon a „Tűzre, vízre vigyázzatok” című, a  mi pályázata. Havonta van fi lmklub a múzeumban,  ciákon, értekezleteken, kiállítási megnyitókon
      középkori céhes tűzoltást ismertető tárlat te- korábbi, esetleg aktuális káreseteket mutatnak be,  nem feledkeznek el a nemzetközi tűzoltó szer-
      kinthető meg, a vörsi múzeum a XIX. század  vagy éppen ritkán látható dokumentum- és isme- vezetekkel való kapcsolattartásról sem.
      végén létrejött önkéntes testületeket mutatja  retterjesztő fi lmeket vetítenek szakszerű előadá-
      be „Tűzvédelem a századfordulón” címmel.  sok kíséretében. Idén is nagy sikerrel vett részt az                Berki Imre
      Egerben a városi tűzoltóságok története lát- intézmény a Múzeumi Világnap alkalmából a Nem-                               igazgató
     A Katasztrófavédelem Központi Zenekara
         agyarországon a tűzoltózenének év- Központi Zenekara. Az együttestől népművelői  féle felkészültségű zenészekre volt szükség.
         százados hagyományai vannak, az  küldetés teljesítését is várták, ezért negyven- Kaptak pénzt hangszerekre, és zenészeket is
      M első hivatásos zenekar, a Fővárosi  fősre fejlesztették, és igen magas volt az éves  találtak. Az együttes repertoárja azonban nem
      Tűzoltóság Zenekara 1938-ban alakult meg. Az  szereplések száma.  bővült, ellenkezőleg: az akkoriban játszott dara-
      előkészületek már 1936-ban elindultak azzal,  A hatvanas évekre változott a helyzet, a  bok között nem volt jelenkori szalonzene, nem
      hogy a fővárosi tűzoltóságnál kezdték előnyben  létszámot erőteljesen lefaragták, a korábbi  volt jazz, nem volt tánczene. A Tinódi Együttes
      részesíteni a felvételnél azokat, akik hangsze- többfunkciós, nagy együttesből egy huszon- mégis nagy iskola volt, hiszen tagjai sokoldalú-
      res – és főleg fúvós – zenészi felkészültséggel  hat fős szalonzenekar maradt. Ezzel csökkent  an képzett, jó zenészek voltak, akik közül töb-
      is rendelkeztek.         a játszható művek száma, szűkült a repertoár,  ben ma is „régi zenei” együttesek tagjai és a
       A második világháború évei alatt az együt- kevesebb lett a szereplés.  „régi zene” oktatói. A Tinódi Együttest a nyolcva-
      tes lassan elfogyott, fokozatosan behívták ka- 1972-től Mossóczy Vilmos lett a zenekar  nas évek közepétől egyre több kritika érte, végül
      tonának a zenekari tagokat, újjáalakulni csak  vezetője, aki az együttesnek más zenei pro- 1988-ban a „régi zene” további művelését meg-
      1946-ban tudtak. Az állami tűzoltóság létrejötte  fi lt és új nevet adott. Az immár Tinódi Kama- tiltották, azóta a zenekar csak fúvósegyüttesként
      (1948) után fogalmazódott meg az igény orszá- razenekar elnevezésű együttes reneszánsz  működik. 1991-ben felvetődött a megszüntetés
      gos, központi fúvós együttes létrehozására, és  muzsikát játszott, amihez részben új, részben  gondolata is, szerencsére az akkori belügy-
      nemsokára megalakult az Állami Tűzoltóság  az addigitól eltérő hangszerekre, valamint más- miniszter – nemzetközi példákra hivatkozva
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13