Page 6 - magazin-július-augusztus
P. 6

4

   IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK      1999 áprilisában adta ki. Ez azt igazolta, hogy  évesnél idősebb kondicionáló gépet használ- ványügyi Testület szabványosító, szabvány-
      az intézmény vizsgálati tevékenységét az érvé- nak. Ezek üzemben tartása azonban elenged- honosító és lektorálási munkájában, főként
      nyes minőségirányítási követelmények szerint  hetetlen a különböző vizsgálatokhoz, az előírt  tűzvédelmi termékek, munkavédelmi lábbelik,
      képes ellátni. A minősítés ekkor hét termékcso- minta-előkészítési körülmények biztosításá- különféle védőruházatok európai szabványai-
      porttal kapcsolatos vizsgálati eljárásra terjedt  hoz. 2011 tavaszán elindult egy eddig példa  nak fordítási munkájában, magyar nyelvű válto-
      ki. A folyamatos fejlesztés és a tevékenységi  nélküli fejlesztési program, amelynek köszön- zataik lektorálásával vagy magyar szabványok
      kör szélesítésének eredményeképpen jelenleg  hetően nemcsak a korábban alkalmazott mérő- kidolgozásával, a bennük megfogalmazott eljá-
      az intézet huszonöt termékfajta esetében vé- műszerek felújítására nyílt lehetőség, hanem új  rások ellenőrzésével.
      gez akkreditált vizsgálatokat.  területek irányába is elmozdult az intézet. A fej- Az ügyfelek az intézet honlapján lévő adat-
       Az uniós csatlakozást követően változott  lesztés leglátványosabb eleme az az analitikai  bázisból tájékozódhatnak a minősített termé-
      a forgalomba hozatali eljárások rendje, így az  műszer, amely a tűzvizsgálati anyagmaradvá- kekről. A honlapon a publikus technikai adatok
      intézet által kiadott tűzvédelmi megfelelőségi  nyokból kimutatja az égésgyorsító anyagokat,  és a tanúsítványok érvényessége mellett meg-
      tanúsítványok már önmagukban elegendőek  ezzel hozzájárul a tűzvizsgálati eljárások ha- találhatóak a fontosabb vizsgálati eljárások
      voltak a minősített termékek forgalomba ho- tékonyabb lefolytatásához. A legfőbb törekvés,  részletes vevői tájékoztatói is.
      zatalához. Nem volt szükség további hatósági  hogy a tervezett műszeres háttérre támasz- Jelentős változás következett be az utóbbi
      eljárásra, cserébe azonban a partnerek köte- kodva lerövidüljön a vizsgálatok átfutási ideje,  években a külföldi megbízókkal történő közvet-
      lezték magukat a vonatkozó szabványelőírá- olcsóbbá váljon az igénybe vehető vizsgálati  len kapcsolattartásban, gyakori ugyanis, hogy
      sok betartására. Ezt az intézet rendszeresen  eljárás, továbbá biztosítani lehessen a kapott  a külföldi gyártó kereskedő, vagy képviselő
      ellenőrizte, illetve a megújító, vagy fejlesztést  eredmények értelmezéséhez szükséges köz- közvetítése nélkül kívánja a nemzeti forgalma-
      követő vizsgálati eljárásai alkalmával szá- vetlen műszaki konzultációt. Ezen túlmenően  zási jogosultságát megszerezni. Ezért az inté-
      mon kérte. A következetesség meghozta az  a rendszer használhatósága és a hatékonyság  zet az uniós csatlakozás óta kétnyelvű (angol-
      eredményét. Azok a hazai gyártók, amelyek  javítása érdekében a BM KOK tűzvizsgálati  magyar) jegyzőkönyveket és tanúsítványokat
      a szabványváltozás követelményeivel lépést  tanfolyamainak gyakorlati képzési elemeihez is  bocsát ki, hogy hazai gyártó, vagy kereskedő
      tudtak tartani, magas színvonalú és megbíz- rendelkezésre kívánjuk bocsátani a mérési ka- ügyfeleit, illetve külföldi megbízóit Magyaror-
      ható termékeket hoztak, és hoznak ma is for- pacitás egy részét. Tervben van a mintavételi  szágon kívül is felhasználható dokumentumok-
      galomba. Az importőrök a kutatóintézet által  technikák közös fejlesztése.  kal támogassa.
      bevizsgált termékek megfelelőségét feltétel  A típusvizsgálatok mellett a KKI a hivatásos  A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet a BM
      nélkül garantálni tudják vevőik felé. A tizenöt  tűzoltóságok, valamint a különböző gazdálko- KOK szervezetében, független vizsgáló és ta-
      éves vizsgálati és termékminősítő tevékenység  dó szervezetek megbízásából folyamatosan  núsító szervezetként működve továbbra is az-
      során nem érkezett olyan vevői kifogás, amely  ellenőrzi az általuk készenlétben tartott tűz- zal az elsődleges céllal látja el feladatát, hogy
      az alkalmazott vizsgálati eljárások műszaki tar- oltóanyagok állapotát, minőségét, és értékeli,  a kiadott vizsgálati eredmények megbízható és
      talmát, a kiadott eredmények megbízhatóságát  hogy az adott készlet továbbra is rendszerben  hiteles alapot nyújtsanak a vásárlói döntések-
      kérdőjelezte volna meg.      tartható-e.            hez, továbbá, hogy az általa kiadott tanúsítvá-
       Az elért eredményben igen fontos szerepe  Az intézet a BM KOK működését speciális  nyok valóban megfelelő minőséget és műszaki
      van a technikai háttérnek. A vizsgálati tevé- felszereléseivel és szabad kapacitásával a  tartalmat hordozzanak. Az új tevékenységi
      kenység ugyanis költség- és eszközigényes  kölcsönös együttműködés keretében és az ok- területek kialakítása, és az ott végzett munka
      terület. A környezeti feltételeken túl nem ritkán  tatási költségek csökkentése érdekében a gya- javítja a katasztrófavédelem szervezeti egysé-
      találékonyságra és egyszerű, olcsó megoldá- korlati képzéshez használt tűzoltókészülékek  geinek eredményességét.
      sok alkalmazására van szükség ahhoz, hogy a  újratöltésével, továbbá gyakorlati és laborató-
      technikai hiányosságokat, a mérések megbíz- riumi foglalkozások megtartásával támogatja.  Szabó Attila tű. alezredes,
      hatóságának megtartása mellett, ellensúlyozni  A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet részt  a BM OKF Katasztrófavédelmi
      lehessen. A kutatóintézetben számos húsz  vett és jelenleg is részt vesz a Magyar Szab- Kutatóintézet vezetője
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11