Page 9 - magazin-július-augusztus
P. 9

7 7 7

    – határozottan a megmaradás és a fejlesztés  repeljenek, így a teljes fúvószenekari repertoár  lem hivatásos díszelgő egysége, így a tagok-
    mellett foglalt állást.      eljátszására is alkalmasak. 2012. január else- nak mind fi zikai felkészültségben, mind egyéb
      1992-ben a Magyar Fúvószenei Szövet- jétől az egységes katasztrófavédelem létrejötte  hivatásos elvárásokban a tűzoltókra vonatkozó
    ség elnökségének ajánlására a Tűzoltóság  óta az együttes a Katasztrófavédelem Központi  előírásoknak kell eleget tenniük.
    Országos Parancsnoksága a zenekar vezeté- Zenekara névvel látja el feladatait.  Az együttes huszonöt fős állománytáblája
    sére Pajzs Gábort kérte fel, aki jól ismerte az  A zenekar működési rendje azonban mit  legutóbb 2007-ben volt teljes. Azóta azonban
    együttes helyzetét, és határozott elképzelései  sem változott az elmúlt húsz év alatt. A pró- igen nehéz az álláshelyeket betölteni. Problémát
    voltak. Megkapta a szükséges támogatást, és  baidőszakban, tehát a hétköznapokban fél  jelent a megfelelő zenészek hiánya: a sorkato-
    rövid távú céljait két-három év alatt elérte. A  kilenctől fél egyig az együttes próbál. Az  naság megszűntével ugyanis kénytelenek telje-
    létszámot huszonhatról harmincnégyre emel- első félórában a tagok befújnak, bemelegítik  sen civil előéletű fi atalok közül választani, akik
    ték, közben jelentős személycserét hajtottak  hangszerüket és a sportolókhoz hasonlóan  nem feltétlenül fogadják el a hivatásos élettel kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus
    végre. Az együttes az új karmester vezetésével  bemelegítik izmaikat is. Főleg a szájizmaikat,  járó kötelmeket. A másik fő probléma a hang-
    több funkció betöltésére képes zenekarrá vált,  hogy a háromszor 45 perces próbát probléma  szerek utánpótlása. Hiába a jó szándék, a vég-
    koncertrepertoárjuk kialakult, a közép-európai  nélkül bírják. Munkájukhoz elengedhetetlen,  ső döntés mindig a gazdasági, pénzügyi helyzet
    fúvós hagyomány osztrák, cseh, magyar mű- hogy minden próbát megtartsanak, ugyanis  alapján születik. A zenekar hangszerparkja igen
    vei, valamint a kortárs nyugat-európai, amerikai  a kivonulások terheit csak így lehet bírni. A  elavult, sok millió forintra lenne szükség a ze-
    és természetesen a magyar szerzők darabjai  zenészeknek, mint egy díszegység tagjainak,  neszerszámok cseréjéhez. De nem olcsó mulat-
    alkották. Menetzenekari repertoárjuk is kiforrott  mind erőnlétben, mind mentálisan kifogásta- ság a karbantartás és a fogyóeszközök pótlása
    volt: indulókat és kis karakterdarabokat kotta  lanul kell viselniük a szolgálati teendőkkel járó  sem. Mindezekkel együtt a zenekar működik, és
    nélkül játszott az együttes. Mintegy négyórányi  nehézségeket, azt, hogy esetenként több órán  emlékezetes, színvonalas műsorokat bemutató,
    anyagot tartottak „fejben”, ennyi ideig elméleti- át kell menetelni, vagy egy helyben állni a ren- élénk színfoltja a hazai fúvószenei életnek.
    leg akár egyfolytában is játszhattak.  dezvények alatt. És mindeközben muzsikálni is  A repertoárt alapvetően a zenekarvezető
      A zenekar karmestere 2002 óta Dóra László  kell, méghozzá nem is akármilyen színvonalon.  állítja össze, de természetesen a felmerülő igé-
    tűzoltó alezredes. A Központi Tűzoltózenekar a  Aki ezt nem próbálta, csak annyit lát, hogy jó- nyek is alakítják a műsorokat. Az együttes leg-
    magyar történelmi, illetve közép-európai fúvós- kedvű zenészek sétálgatnak és hobbijuknak, a  gyakrabban tradicionálisan fúvós menetzenét
    zenekari hagyomány szellemében tevékeny- zenélésnek hódolnak. Hogy ez mennyire nem  játszik, műsoron vannak a legismertebb magyar
    kedik, menetzenekarként különböző látványos  így van, az is bizonyítja, hogy különleges sza- történelmi indulók, de például Magyarország
    tűzoltó- és más rendezvényeken vesz részt. A  bályzók írják elő, a zenekar milyen körülmények  európai uniós csatlakozása óta sok európai in-
    zenekar tagjainak zenei felkészültsége lehetővé  között és mennyit zenélhet egészségkárosodás  dulót is beszereztek, hogy lépést tarthassanak
    teszi, hogy igényes hangversenyműsorral sze- nélkül. A zenekar egyébként a katasztrófavéde- a külföldi együttesekkel. Nagy súlyt fektetnek
                                       arra, hogy minél gyakrabban műsorra tűzzék a
                                       magyar zenét, azon belül a magyar fúvószenét.
                                       A térzenék alkalmával legtöbbször a szórakoz-
                                       tató zenéé a főszerep. Ez általában fi lmzene,
                                       musical-átirat, vagy tánczene. A Katasztrófa-
                                       védelem Központi Zenekarának legkedveltebb
                                       műsora a Duna Művészegyüttessel létrehozott
                                       tradicionális táncos produkció, kimondottan
                                       magyar zenékkel és táncokkal.
                                        Noha főleg a hazai lehetőségek kiaknázása
                                       a cél, a zenekar néhány évente az országha-
                                       tárokon kívül is meg tudja csillogtatni tehet-
                                       ségét. Az együttes hosszú évekig részt vett
                                       a Gyulai Várban megrendezett Nemzetközi
                                       Tűzoltózenekari Fesztiválon, az elmúlt évtized-
                                       ben több ízben szerepelt nagy sikerrel Németor-
                                       szágban, Szlovákiában, Belgiumban, Svájcban,
                                       valamint Görögországban, és a testvérvárosi
                                       kapcsolatokból adódó zenei igényeknek is
                                       szívesen tesz eleget. Magyarország kulturális
                                       követeként a zenekar 2003-ban Athénban részt
                                       vett az európai uniós csatlakozás alkalmával
                                       rendezett kulturális bemutatkozásokon, vala-
                                       mint 2004-ben Dublinban, a Szent Patrik napi
                                       felvonuláson. 2007-ben még Központi Tűzoltó-
                                       zenekarként meghívást kapott a 43. alkalom-
                                       mal megrendezett Brémai Nemzetközi Zenei
                                       Fesztiválra, Közép-kelet Európából egyedüli
                                       meghívottként. Legutóbb tavaly december első
                                       napjaiban Németországban jártak vendégsze-
                                       replésen, a hagyományos deudesfeldi adventi
                                       zenei, kulturális rendezvénysorozaton.

                                              Katasztrófavédelem Központi Zenekara
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14