Page 10 - magazin-július-augusztus
P. 10

8


   krónika A rendszer beüzemelése megtörtént,
      most a mûködtetésen a sor
      Az első hat hónap munkáját értékelő, és a követ- kapcsán elmondta, a katasztrófavédelmi törvény  sítására és a tevékenységirányító ügyeletek
      kező félév feladatait meghatározó értekezlet zaj- végrehajtása során közel kétszáz ingatlant vett át  kialakítására.
      lott július 4-én a BM Országos Katasztrófavédelmi  a szervezet.    A tűzoltósági szakterületen történt változá-
      Főigazgatóságon. A rendezvényen a központi  További kiemelkedő feladat volt az idén be- sokat Bérczi László tű. dandártábornok, orszá-
      szervezet vezetői állománya mellett jelen voltak a  vezetett bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak  gos tűzoltósági főfelügyelő ismertette. A tűzoltói
      megyei igazgatóságok irányítói, a kirendeltségek  és tűzvédelmi hozzájárulások nyilvántartásának,  szakfeladatok ellátásában is szemléletváltás
      vezetői, a tűzoltóparancsnokok, a védelmi titkárok  beazonosításának és kezelésének rendezése. A  következett be – mondta el elöljáróban, majd
      és titkárhelyettesek, valamint a megyei katasztró- tábornok beszélt a Szociális Családiház-építési  emlékeztetett arra, e területen is új törvények,
      favédelmi szóvivők is.      Program keretében Ócsa területén megvalósuló  végrehajtási rendeletek és belső szabályozók
       A tiszti értekezlet elején Bittmann Tibor tű. ez- szociálislakás-építésről, ami közel négyszáz köz- születtek. Egységessé váltak az elvárások és a
      redes, a humánszolgálat vezetője ismertette azo- foglalkoztatott számára jelent majd munkát. feladatok ellátása is. Képzések sora segítette az
      kat az állományparancsokat, amelyek értelmében  A gazdasági főigazgató-helyettes elmondta, a  állományt abban, hogy pontosan megismerje, mit
      a BM OKF főigazgatója javaslatára Pintér Sándor  szervezet – a hivatásos katasztrófavédelmi szer- és hogyan kell végrehajtania, egyúttal szakítani
      belügyminiszter kinevezte a megyei védelmi bi- vek megfelelő elhelyezési- és munkakörülménye- kellett az „így szoktuk” szemléletével. Az elmúlt
      zottságok titkárait és titkárhelyetteseit. inek biztosítása érdekében – négy településen,  hónapokban a rendszer kialakítása zajlott, most a
       Dr. Tollár Tibor tű. dandártábornok, gazdasági  Balatonfüreden, Marcaliban, Monoron és Szar- működtetés időszaka következik, az ehhez szük-
      főigazgató-helyettes értékelése elején tisztáz- vason kezdett új laktanya építésébe, további húsz  séges technikai és személyi feltételeket biztosítani
      ta, a gazdasági szakterület alapvető feladata a  helyen pedig felújításba. Szegeden, Csornán,  kell. A következő félév egyik legfontosabb feladata
      szigorú költségtakarékos gazdálkodás volt, az  Debrecenben és Kaposvárott regionális egész- a szükséges kiigazítások elvégzése a hatósági, a
      átgondolt és arányos költségráfordítás, a szilárd  ségügyi központok létesültek, amelyeket orvos- mentő-tűzvédelem, a tűzoltás, a tűzvizsgálat, a
      gazdálkodási fegyelem megvalósítása mellett a  technikai eszközökkel láttak el. beavatkozás-elemzés és a műveletirányítás te-
      középirányító szervek szerepének megerősítése,  A laktanya-felújítások mellett különös fi - rületén. Módosítani kell az Országos Tűzvédelmi
      a megyei igazgatóságok szakmai munkájának  gyelmet fordított a szervezet a gépjárműfecs- Szabályzatot úgy, hogy az hosszú távon alapját
      a megváltozott struktúra és gazdálkodási rend  kendők, a technikai eszközök és berendezések  képezze a biztonságos munkának, tervezésnek.
      szerinti támogatása, továbbá a hivatásos önkor- korszerűsítésére, felújítására, az ESR 112-es  A tudományos eredményeket gyakorlati vizsgá-
      mányzati tűzoltóságok integrációjának, illetve va- projekttel kapcsolatos feladatok végrehajtá- latnak kell alávetni, és nem szabad ódzkodni a
      gyonátvételének végrehajtása. A tábornok utóbbi  sára, valamint az informatikai rendszer bizto- nemzetközi tapasztalatok felhasználásától sem
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15