Page 5 - magazin-július-augusztus
P. 5

3

      A 2012/2013-as tanév indításakor, szeptem- Az öt szakaszban zajló tűzoltóképzés mel- elkezdődik a képzés a tűzoltó szervező, vala-
    ber 3-án kétszázan kezdik meg tanulmányaikat  lett az oktatási központ más tűzoltóképzést is  mint a katasztrófavédelmi és polgári védelmi
    a rendészeti szakközépiskolákban, ahol az ala- indít. Az intézmény szeptember-októberre kü- szervező szakon is.
    pozó modul első két hónapját töltik. A képzés  lönböző tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokat  Július elején megjelent az új országos képzési
    harmadik hónapjában, november 5-től a Ka- hirdetett meg. Ebben az időszakban indulnak  jegyzék, amely a katasztrófavédelmi szakképzé-
    tasztrófavédelmi Oktatási Központban folyta- tűzvizsgáló és egyéb szaktanfolyamok is. A  sek esetében 2013 januárjától hatályos. Emiatt az
    tódik a képzés az alapozó modul befejezésével  katasztrófavédelmi mobil labor felkészítését  ősz folyamán a KOK-nak újabb kidolgozói felada-
    és a tűzoltó II. szakmai modul oktatásával. A  a katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szak- tokat kell végrehajtania, el kell készíteni a képzési
    nagy létszám miatt öt tanulmányi csoportban  csoport, az EDR-képzéseket a szaktechni- programokat, tanmeneteket és egyéb, az oktatás-
    (szakaszban) lehet a képzést biztosítani. Ez  ka-alkalmazási szakcsoport az igényeknek  hoz kapcsolódó dokumentációkat. Az előzőekben
    komoly szervezési feladatot jelent a KOK szá- megfelelően biztosítja. Szeptember 3-án az  felsorolt képzések mellett ez igen feszített munkát kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus
    mára a tanárok beosztása, a felszerelések, a  oktatási központ megkezdi az eredményes  igényel a tanintézet valamennyi dolgozójától.
    technikai eszközök biztosítása és a hallgatók,  felvételi vizsgát tett hetven hallgató szerpa-
    eszközök logisztikai feladatai tekintetében. rancsnoki oktatását is. A tanév első félévében  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
    Tizenöt éves a Katasztrófavédelmi

    Kutatóintézet
       Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (KKI)
       alapvető feladata, hogy a tűz elleni
    A védekezésről, műszaki mentésről
    és a tűzoltóságokról szóló törvény-
    ben megfogalmazottaknak meg-
    felelő tűzol tástechnikai gépeket,
    berendezéseket,  eszközöket,
    felszereléseket, tűzoltó anyago-
    kat saját vizsgálati eredményeire
    támaszkodva értékelje. A tűzvé-
    delmi megfelelőségi ta nú  sítványt
    ugyanis ennek alapján lehet kiadni.
    A kutatóintézet közreműködésével a
    ha  zai gyártók és forgalmazók ele get
    tudnak tenni annak a jogszabályi előírás-
    nak, hogy az általuk forgalomba hozni kívánt
    termékek minőségét erre felkészült és kijelölt,
    független vizsgáló, minősítő szervezet igény-
    bevételével igazolják. Ma  gyarországon nincs  működ-                     m i nt
    a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet vizsgálati  ve kidolgozott              124 készülék
    területével azonos tevékenységet folytató labo- eljárások képezik.          típusvizsgálata zárult
    ratórium.              A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet az idén  le. Évente száznál is több különböző tűzoltási
      Az intézet által vizsgált termékek köre  szeptemberben lesz tizenöt éves. Az eltelt idő- tesztet kellett elvégezni, fi gyelemmel az időjá-
    igen széles, a leggyakrabban a hordozható,  ben folyamatosan végezte a különböző, aktív  rási körülményekre és arra, hogy az optimális
    1-12 kilogramm töltettömegű porral-, vízzel-,  tűzvédelmi célú termékek minősítő vizsgála- viszonyok mellett a megbízók által akkor még
    habbal- és gázzal oltó tűzoltó készülékeket,  tait. Több mint ezer tűzvédelmi megfelelőségi  csak remélt tűzoltási teljesítmények elérhetők,
    25-200 kilogramm közötti tömegű, szállítható  tanúsítványt adott ki, az ellenőrzött termékek  igazolhatók legyenek. Minden elvégzett teszt-
    tűzoltókészülékeket,  tűzcsapszekrényeket,  száma meghaladja az ezerötszázat.  tel nőtt az intézetben dolgozók jártassága,
    tűzcsapokat, tűzoltó nyomótömlőket, víz- és  Az intézmény 1997-ben, a volt Tűzvédelmi  gyűltek a tapasztalatok és a laboratórium ha-
    habsugárcsöveket, víz- és habágyúkat, köny- Kutatóintézet műszerparkjára alapozottan, öt  mar felzárkózott az Európában működő, nagy
    nyűhab-generátorokat, habbekeverő eszközö- munkatárssal kezdte meg működését. Kezdet- múltú vizsgálóintézmények sorába.
    ket, kapocsrendszereket, habképzőanyagokat,  ben a hordozható tűzoltó készülékek minősíté-  A vizsgálati tevékenység hitelességének
    oltóporokat, tűzoltó takarókat, szerelvényszek- si eljárást megelőző vizsgálatára helyeződött  legfőbb biztosítékát az jelenti, hogy a tevé-
    rényeket és azok tartozékait, létrákat, kötele- a legnagyobb hangsúly, mivel lejártak azok a  kenység minőségirányítási rendszerben folyik,
    ket, valamint a nem szabványosított, tűzoltásra  forgalmazási engedélyek, amelyeket még egy  amelyet a kutatóintézet igazol is. Már az ala-
    alkalmas eszközöket veszi górcső alá. régi szabvány alapján adtak ki. Úgy kellett iga- pításkor szerepelt a legfontosabb célkitűzések
      A típus- és termékvizsgálatok alapját a ma- zolniuk az akkor új MSZ EN 3 szabványsorozat  között, hogy a vevői bizalom erősítése és a te-
    gyar és az európai szabványokban foglalt köve- követelményei szerinti alkalmasságot, hogy  vékenység szabályos vitele érdekében a vizs-
    telmények, az Országos Tűzvédelmi Szabály- sem a készülékek gyártója, sem a laboratórium  gálati rendszerek meghatározó elemeit akkre-
    zat műszaki előírásai, valamint a BM Országos  személyzete nem rendelkezett semmilyen ta- ditáltatni kell. A laboratórium első akkreditációs
    Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együtt- pasztalattal a témában. Az első öt évben több  okiratát a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10