Page 7 - magazin-július-augusztus
P. 7

5

    A Katasztrófavédelem

    Központi Múzeuma
       j néven, de változatlan helyen, a buda- ival. A kiállítás megemlékezik a tűzoltóság egykori
       pesti Martinovics téren lévő kőbányai  vezetőiről, alapítóiról, kiemelten gróf Széchenyi
    Ú tűzoltóság épületében várja látogatóit  Ödönről, a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzol-
    a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma. Az  tóság első parancsnokáról, a Magyar Országos
    intézményt Tűzoltó Múzeum néven 1955-ben,  Tűzoltószövetség megalapítójáról és elnökéről, a        kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus
    az országos szakmúzeumi hálózat részeként  modern, szervezett tűzoltóság hazai létrehozójá-
    alapították. Feladata a tűzoltóság, a polgári  ról, az első tűzoltó szakkönyv megalkotójáról, akit
    és katasztrófavédelem múltjának bemutatása,  1874-ben megbíztak a konstantinápolyi tűzoltóság
    tárgyi és írott emlékeinek gyűjtése, tudomá- megszervezésével is.
    nyos feldolgozása, megőrzése. Teszi ezt állan- A múzeumban számos technikatörténeti ér-
    dó és időszaki kiállításai révén. dekességgel ta   lálkozhatunk, mint például a gó-
      A múzeumban található a világ egyetlen,  lyanyakú és a gőzfecskendők.
    római korból fennmaradt víziorgonájának  Kiemelt szerepet kapnak a magyar feltalálók
    ma is megszólaltatható rekonstrukciója. A  és találmányaik is. Megtekinthető a mai sűrített
    víziorgona maradványait Nagy Lajos ar- levegős légzőkészülék őse, Kőszegi Mártony
    cheológus tárta fel Óbudán, az Aquincumi  Károly táborintéző főstrázsamester találmánya
    Múzeumtól délre, az egykori tűzoltószékház  1830-ból. „Életmentő készülékének" leglénye-
    romjai között, egy beomlott római kori pince  gesebb része a hátra erősíthető vaspalack volt,  szüntette meg. A szárazoltó jármű 1929-ben a
    kő- és törmelékhalmaza alatt. Megtalálták  amely sűrített levegőt tartalmazott. Szabó Pál  párizsi világkiállításon díjat nyert.
    az ajándékozás tényét megörökítő bronztáb- és fi ai 1824-ben szabadalmi védettséget sze- A sugárcsövek és a vízzel oltás fejlődé-
    lácskát is, aminek szövegéből kiderült, hogy  reztek a gőzzel működtetett tűzoltófecsken- sének történetét mutatja be egy újabb tech-
    a hangszert 228-ban ajándékozta az aquin- dőre. A fővárosi tűzoltók 1872-ben Angliából  nikatörténeti tárlat, amelyen Szőcs István
    cumi tűzoltótestületnek a parancsnok, Gaius  hozatott gőzfecskendőjének színes metszete,  vegyipari gépészmérnök impulzusoltó készü-
    Iulius Viatorinus.         és egy századfordulós hazai gyártású gép  léke jól megfér a XVII. századi gólyanyakú, a
      A legnagyobb, 1957-ben megnyílt – azóta több- szemlélteti az első, nem kézzel hajtott fecs- századforduló egyszerű és különleges, de a
    ször felújított – állandó kiállítás a tűzvéde- kendőtípust. Szilvay Kornél a magyar tűzoltó- napjainkban használt sugárcsöveivel is.
    lem fejlődését mutat-              ság legeredményesebb  A kiállításon csak részben mutathatók be a
                                       muzeális járművek, az 1914-ben használatba
                                       vett Austro Daimler Magirus gépezetes tolólétra,
                                       az 1923-as Rába fecskendő, a Csepel gépjármű
                                       fecskendő. A múzeum külön raktárbázisán több
                                        mint húsz muzeális szer van még.
                                          A kiállítás értékes részei a barokk Szent
                                          Flórián szobrok, és Feszti Árpád Kárval-
                                           lottak című festménye. Hasonlóképpen
                                            becses a múzeum éremtárának több
                                            mint félezer válogatott darabja, a
                                             „Tűzoltóérem- és jelvénygyűjte-
                                             mény".
                                              A múzeum különlegessége
                                             a 115 darabból álló tűzoltósi-
                                             sak-gyűjtemény, amely be -
                                             mutatja a fejlődés főbb állomá-
                                             sait az ősöktől a legújabb típusú
                                            sisakokig, a főnöki vadkan-agya-
                                            ros bőrsisakoktól kezdve, az asz-
                                           szírok bronz sisakján át, a fém-, majd
                                           acélsisakokon keresztül az üvegszállal
                                          erősített poliészter sisakokig.
                                          Nagy sikernek örvend a múzeumban
                                       2011-ben megkezdett fotókiállítás-sorozat.
                                       Ennek keretében időszaki kiállításon volt lát-
                                       ható „In memoriam 9/11” címmel a New Yorki-i
                                       tűzoltók hősiességének emléket állító tárlat,
    ja be az ókortól                   feltalálója, nevéhez  amelynek fotóanyagát az USA nagykövetsége
    napjainkig: megismertet a         fűződik a szárazoltás elvének és  bocsátotta a múzeum rendelkezésére; „Emlé-
    tűz felhasználásának fejlődésével, a korabeli tűz- eszközének kidolgozása. Ezzel a hagyomá- kezetes tűzesetek” címmel Horváth Gábor fotói;
    oltók életével, munkájával, kulturális hagyománya- nyos tűzoltás kényszerű velejáróját, a vízkárt  „Szellemország fővárosa, Pripjaty” címmel
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12