Page 4 - magazin-július-augusztus
P. 4

2   Tanévkezdésre készülődve

   IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Átalakulóban a tûzoltó, a katasztrófa- és      polgári védelmi szakképzés      A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a szakmai és vizsgakövetelmények átdolgozása, a képzési programok
      összeállítása után az új rendszerû moduláris szakképzések biztosításával készül a közelgõ tanévkezdésre.

        Katasztrófavédelmi Oktatási Központban
                                        a szerparancsnoki végzettséggel betölthető
                       gyedik modul: a hathónapos tűzoltó szerpa-
        egy munkabizottság alakította ki azt az új  Két év gyakorlati idő letelte után jöhet a ne- oltó technikusi ötödik modult elvégző hallgató
        ren
      A dszerű szakképzési struktúrát, amely  rancsnoki középfokú szakképzést követően a  beosztásokon túl további vezetői megbízatá-
      követi azt a belügyminisztériumi koncepciót,  tűzoltó alkalmassá válik a tűzoltás, műszaki  sokat is elláthat. A tűzoltás- és műszakimen-
      amely a rendvédelmi szervek körében a beosz- mentés vezetésére. Szakmai tudása ekkor  tés-vezető hatodik modulja a korábbi modulok
      tások betöltésére jogosító szakképzések egysé- megegyezik a korábbi rendszerben végzett  szakmai anyagán kívül a vezetői ismereteket
      ges modullal történő megalapozását célozza. tűzoltó technikuséval. A három hónapos tűz- is tartalmazza. Ennek a kétéves modulnak
                                        a célja az, hogy állami felsőfokú végzettség
                                        nélkül is tiszti beosztásba lehessen kerülni
                                        szolgálatparancsnoki szintig.
                                          A katasztrófa- és polgári védelmi szak-
                                        képzésekben a változás kisebb mértékű, de
                                        az egymásra épülő rendszer itt is látható. Az
                                        alapozó modult három hónapos polgári védel-
                                        mi szakelőadó szakképesítés követi, amely
                                        levelező rendszerben is elvégezhető, így a
                                        program tízhónaposra nyúlik. A katasztrófa- és
                                        polgári védelmi főelőadó szakképzés ismeret-
                                        anyaga két hónap alatt sajátítható el.
                                          A struktúrától elkülönül a rendészeti szer-
                                        vező szakképzés tűzoltó szervező szakiránya,
                                        illetve a katasztrófavédelmi és polgári védel-
                                        mi szervező szakképzés. Új elemként kerül a
                                        rendszerbe az iparbiztonsági szervező szak-
                                        irány, amelyet az új katasztrófavédelmi törvény
                                        hozta struktúraváltozás indokol.

       A bizottság a tűz-, katasztrófa- és polgári
      védelmi szakképzések területén kialakította a
      2012. január elsejével bevezetett új rendszert,
      leginkább a tűzoltó képzések körében hozva
      változást. A korábban háromszintű struktúrát
      egy hat modulból álló rendszer váltotta fel,
      amely felmenő rendszert biztosít alapfokú kép-
      zéstől a középfokon át a felsőfokig. Az egyes
      szintekre csak a megelőző modul vizsgáját kö-
      vetően lehet továbblépni.
       Nemcsak a képzés rendszerében jelent
      ez változást, hanem a képzések helyében is,
      mivel az első modul – az egységes rendészeti
      alapozó modul – három hónapos képzése a
      rendvédelmi szakközépiskolákban zajlik. En-
      nek teljesítése nem ad önálló képesítést, de
      feltétele a szakmai ismereteket nyújtó követ-
      kező modul megkezdésének. A kéthónapos
      második modul végén a tűzoltó II. rész-szak-
      képesítés szerezhető meg, ennek birtokában
      a hallgató beosztott tűzoltóvá válhat. A szin-
      tén két hónap időtartamú harmadik modul,
      vagyis a tűzoltó I. szakképesítés megszerzé-
      se után a vizsgázottak még mindig beosztott
      tűzoltóként teljesíthetnek szolgálatot, de ala-
      posabb szakmai tudásuk miatt például már
      kárhelyszíni felderítésben is részt vehetnek.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9