Page 7 - katved-november
P. 7

5


    Interjú a búcsúzó svéd mentorral


    Per-Anders Berthlin, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának képviselôje a HUNOR mentôszervezet
    mentora egészen a kezdetek óta. A harmadik hunoros generáció gyakorlatának harmadik napján a magyar csapat
    felkészítésérôl, a minôsítésig, illetve az azt követô idôben történtekrôl beszélgettünk.

    hogy a feladatokat kigondoló első és a második  az ENSZ OCHA szakértője,
    generációs hunorosok megértették, milyen kör- a mostaninál egy folyamat fi-              KATASZTRÓFAVÉDELEM  2014. november
    nyezetben lehet jó gyakorlatot végrehajtani, és azt  gyelhető meg, a gyakorlatnak
    is, hogyan lehet kihívásokkal teli kárhelyszíneket  volt egy folytonossága, a kár-
    megalkotni, hozzáadott értéket adni a résztvevők- helyszíneken megállás nélkül
    nek – kezdte Per-Anders Berthlin. Emlékeztetőül  zajlott a munka. Itt már látszott
    felidézte az első gyakorlatot, ahol a szervezők  az előbb említett proaktív
    számos, különálló kárhelyszínt terveztek. Holott  gondolkodás, az, hogy egy-
    nem ez a jellemző egy városi kutató-mentő fel- egy megoldandó feladatnál a
    adatnál, hiszen a csapatok a katasztrófa után  csapatok előre terveztek, pró-
    24-48 órával érkeznek, addigra a helyi erők nagy  bálták felmérni minden lépés
    valószínűséggel a rövid időn belül végrehajtható  előtt, hogy legközelebb milyen
    javításokat, helyreállításokat már megoldották.  kihívás várható. Ez a közös
    A nemzetközi csapatokra a hosszú ideig tartó,  gondolkodásmód, szemlélet
    komplex helyzetek megoldása marad, vagyis  még nem volt megfigyelhető a
    éppen az, amire ki vannak képezve. Ezt lehe- minősítés során, ez az elmúlt
    tett látni az elmúlt napokban Hajdúszoboszlón a  évek hozadéka. Remélhető-
    gyakorlat felépítésén is: egy-egy HUNOR egység  leg a legnagyobb elismerés
    ugyanazon a kárterületen, problémán dolgozott  maguktól a gyakorlatozó újon-
    akár egy napig is. Az elhúzódó munkára fel kell  coktól érkezik majd, ha úgy
    készülni, nem szabad sietni. Nagyon fontos, hogy  érzik, hogy amit megtanultak
    az alegységek előre gondolkozzanak, keressék  és csináltak, azzal eredményt
    az alternatívákat, mielőtt nekilátnak a munká- érnek el.
    nak. Kiemelkedően fontos, hogy biztonságossá  A bővítéssel a csapat teljesítette a vállalást,  tékes szakmai kapcsolatokat is kötött ezek alatt
    tegyék a környezetet, ez az egyik hangsúlyos  elérte a szükséges létszámot, vagyis ezzel a  az évek alatt. Mint mondta, a nemzetközi műve-
    része a városi kutató-mentő tevékenységet vég- mentor feladata befejeződött. De Per-Anders  letek a kapcsolatok és a viszonyrendszerek épí-
    zők gondolkodásmódjának. Ha összehasonlítjuk  Berthlin úgy véli, a magyarokhoz élethosszig tar- téséről is szólnak, így amikor nemzetközi közeg-
    az idei tréninget a minősítő gyakorlattal, mondta  tó viszony fűzi majd, hiszen barátságokat és ér- ben, a kárhelyszínen találkoznak a csapatok,
                                       ha már ismerik a másikat, bíznak egymásban,
                                       akkor könnyebb lesz együtt dolgozni. A gyakor-
                                       lattal most véget ér a közös munka, de a csapat
                                       egy részével találkozni fog, hiszen a HUNOR
                                       az egyik résztvevője lesz a jövő tavaszi dániai
                                       MODEX-gyakorlatnak, amelyen ő szervezőként
                                       vesz részt. A mentor aktív szerepvállalást vár el
                                       a hivatásos magyar katasztrófavédelemtől és
                                       a HUNOR-tól az INSARAG közösségen belül.
                                       Mert mint mondta, mindannyian a városi kutató-
                                       mentő terület fejlődésében érdekeltek, abban,
                                       hogy a tapasztalatokat, megoldásokat, jó gya-
                                       korlatokat a nemzetek kicseréljék egymás közt.
                                        A magyar csapat mentorálása előtt Per-An-
                                       ders Berthlin a litván USAR-csapat felállításá-
                                       ban segédkezett, egy éve pedig már az észt
                                       mentőcsapatot is mentorálja, nekik jövő ősszel
                                       Fotók: Schober Andor- RSOE és Magyar Milán - KKM mészetesen a magyarok. Mint mondta, ebben
                                       lesz a minősítésük. A kérdésre, hogy kik a ked-
                                       vencei, jó diplomata módjára kijelentette: ter-

                                       az országban a legjobban az emberek tetszet-
                                       tek neki, és az őket körülvevő nyugodt légkör.
                                       Meg a sok nevetés. Lehettek viták, csaták, de a
                                       hangulat mindig jó volt. Budapest pedig tényleg
                                       a világ egyik legszebb fővárosa.

                                                      Galántai Judit
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12