Page 6 - katved-november
P. 6

4   kívül elismerésre méltó-                      zint mondta, körülbelül három évvel ezelőtt nagy

   Időszerű kérdések generáció tagjainak el-             Mgyobb feladatot az jelentette, hogy a hivatásos
      nak nevezte a harmadik
                                         kihívásként indult a csapat létrehozása, a legna-
      kötelezettségét, tanulni
                                      katasztrófavédelmi szervezet vezetését meggyőzze arról,
      vágyását, a régiek pedig
                                      hogy egy olyan teamet hozzon létre, amely az INSARAG
      mindent megtettek, hogy
                                      irányelv szerinti kapacitásokkal rendelkezik. A svéd szak-
      átadják tapasztalataikat.
       Az október tizenki-
                                      ember emlékeztetett arra, Magyarországon korábban is
                                      voltak nemzeti csapatok, amelyek rendelkeztek bizonyos
      lencedikén tartott záró-
      ünnepségen a gyakor-
      latozó állományon és a
                                      zetközileg bevethető erőkre, de valójában erre nem voltak
      vezetésen kívül a terü-                   képességekkel, ezekre a vezetés úgy tekintett, mint nem-
                                      felkészülve. Per-Anders Berthlin az indulás előtti tárgyalá-
      leti és a társszervek, va-                   sokról elmondta, komoly folyamat volt megértetni a döntés-
      lamint a Honvédelmi Mi-                    hozókkal, milyen minimumkövetelményeket kell teljesíteni
      nisztérium, az Országos                    ahhoz, hogy a magyar egység elérje a vonatkozó irányelv
      Rendőr-főkapitányság,                     által előírtakat. A mentor úgy fogalmazott, leginkább szem-
      a Hajdú-Bihar Megyei                     léletváltásra volt szükség, de hiányoztak olyan alapvető
      Védelmi Bizottság és a                     dolgok is, mint a csapat előre meghatározott logisztikai
      megye katasztrófavé-                      felépítése, szükség volt kutatás-mentésre specializálódott,
      delmi igazgatóságának                     megfelelő számú szakemberre, hiszen ez a tevékenység
      vezetése is képviseltet-                    jelentősen eltér a napi tűzoltói munkától. Emellett különle-
      te magát. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, dr.  ges képességű, egységesen csomagolt, légi szállításra,
      Góra Zoltán tű. dandártábornok beszédében emlékeztetett arra, hogy immár harma- azonnali mozgatásra alkalmas eszközökre is szert kellett
      dik alkalommal köszönthet HUNOR-ba belépő új tagokat. Góra Zoltán felidézte, hogy  tenni. A magyarok, folytatta a szakember, nagy kihívás
      2012-ben, az INSARAG minősítés után Per-Anders Berthlin mentorral beszélgetve arról  elé állították magukat azzal, hogy a képességeket, felsze-
      esett szó, hogy a magyar csapatnak van jövője, de fejlődnie kell még ahhoz, hogy igazi  reléseket nem több év – ahogy az egyébként szokásos –,
      csapat lehessen, és szükség van a technika fejlesztésére is. Azóta eltelt két év, és a  hanem kevesebb mint egy esztendő alatt teremtették meg.
      HUNOR valódi csapattá vált, rendelkezésre állnak a szükséges technikai felszerelések  Ebből is látszott, tette hozzá Per-Anders Berthlin, hogy a
      is, megvan a tudás – vagyis a mentőszervezet bárhol a világon képes segíteni a bajba  cél iránt nagy volt az elköteleződés a szervezet minden
      jutottakon. A gyakorlat sikeres volt, jelentette ki a tábornok.  szintjén.
       A magyar csapat mentora, Per-Anders Berthlin a felsorakozott állomány előtt úgy  Az elsőtől a harmadik generációig nagy fejlődésnek
      fogalmazott, a vállalást sikerült teljesíteni, megvan a szükséges létszám. Hangsúlyozta  volt tanúja, mert míg az elején mindenki az egyéni tudását,
      azonban, az INSARAG minősítő rendszernek egyetlen célja, hogy a beavatkozókat olyan  kompetenciáit hozta, az idő előrehaladtával az első és a
      közös csapattá formálja, amely bárhol megállja a helyét, bárhol tud segíteni.  második generációnál már egyre inkább azt tapasztalta,
       A beszédek után a HUNOR harmadik generációjának tagjai fogadalmat tettek, az eskü  hogy egyfajta közös tudás, kompetencia alakult ki, már
      szövegét Cseh-Szakál Tímea tű. százados olvasta elő. A gyakorlaton bizonyított állomány  azonos a gondolkodásmódjuk és azonos módon állnak a
      valamennyi tagja, illetve a résztvevő szervezetek, csapatok vezetői oklevelet, emléklapot  városi kutatás-mentés műveleteihez. Ennek is köszönhe-
      vehettek át Góra Zoltán főigazgató-helyettestől.        tő, mondta a HUNOR mentora, hogy a mentőszervezet
                                      mostani új tagjait, akiken egyébként azt látja, hogy nagyon
                                Galántai Judit  elkötelezettek, könnyebb bevonni a közös munkába. A svéd
                        Fotók: Schober Andor- RSOE szakértő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a csapat
                                      minden tagja tökéletesen ismerje a műveleti eljárásokat,
                                      mert a kárhelyszínen, egy-egy katasztrófa helyszínén na-
                                      gyon speciális körülmények vannak, hosszú órákon át kell
                                      dolgozni, jelentős a stressz, ilyenkor nagyon fontos betar-
                                      tani az eljárásrendet. Ezt az első és a második generáció
                                      már nagyon jól tudja. A mostani újoncoknak „már csak” a
                                      technikai, műszaki tudásukat kell bevinniük a csapatba és
                                      akkor tudnak integrálódni, együtt dolgozni a régiekkel.
                                       Per-Anders Berthlin elmondta, nyilván voltak olyan
                                      momentumok, amelyekért megjegyzést kellett tennie,
                                      mindjárt az elején emlékeztette a magyar vezetőket, az
                                      INSARAG minősítés megléte nem a folyamat vége, ha-
                                      nem a kezdete. A minősítéssel valami értékes jött létre,
                                      amelybe az ország sok pénzt, időt és erőfeszítést fek-
                                      tetett, az ilyesmit fenn is kell tartani és a továbbiakban
                                      fejleszteni szükséges. Ami a legjobban tetszik neki, tette
                                      hozzá, az az, hogy a HUNOR-t a minősítés óta már több-
                                      ször bevetették idehaza és külföldön is. De persze mindig
                                      van hova fejlődni, vannak olyan technikai részletek, ame-
                                      lyeken lehet javítani, ezeket mindig elmondja a csapat ve-
                                      zetésének. Pozitív tapasztalata a gyakorlattal kapcsolat-
                                      ban, folytatta, annak megszervezése, felépítése. Látszik,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11