Page 4 - katved-november
P. 4

2   Háborús övezet, zavargások,

   Időszerű kérdések természeti katasztrófa Hunóriában

      Harminchat órás komplex együttmûködési terepgyakorlatot tartottak Hajdúszoboszlón október 16-19. között, amely
      egyben a HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentôszervezet harmadik generációjának nemzeti gyakorlata is volt. Az
      Egyesült Nemzetek Szervezete, Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (ENSZ OCHA) 2012-ben, a HUNOR nemzetközi
      minôsítésekor feltételül szabta, hogy a mentôcsapat az idén év végéig ki kell tudjon állítani három váltásnyi, kiképzett
      állományt. 2013-ban a toborzás, a kiválasztás és a felkészítés után negyvenöt, az idén ötvenkét újonc bizonyította, hogy
      képes az ENSZ INSARAG irányelveknek megfelelô kutató-mentô tevékenységet folytatni. A mentôszervezet tevékenységét
      Per-Anders Berthlin, az ENSZ OCHA képviselôje, a csapatot a megalakulás óta mentoráló svéd szakember követte nyomon.

        gyakorlat forgatókönyve alapján egy fiktív országban, Hunóriában  szállítóeszközökre. A
        egy ciklon rövid idő alatt rekordmennyiségű csapadékot hoz, emiatt  csapatot dr. Tóth Ferenc
      Aföldcsuszamlás alakul ki és több folyó árad egyidejűleg. A főváros  tű. dandártábornok, or-
      közelében lévő víztározó megtelik, a gát fala a megnövekedett nyomás kö- szágos polgári védelmi
      vetkeztében átszakad, a víz elönti a belvárosban lévő lakótelepet, lakó- és  főfelügyelő, a gyakorlat
      középületek dőlnek romba. Az utak több helyen járhatatlanná válnak, a he- vezetője indította útnak.
      ves esőzés következtében a talajvíz megemelkedik, fák dőlnek a főváros  Ezek után a tizenki-
      fő közlekedési útjaira, megbénítva a közlekedést, nehézségekbe ütközik  lenc jármű menetosz-
      az alapvető élelmiszerek szállítása, a lakosság ellátása. A helyzetet to- lopba rendeződött és
      vább bonyolítja, hogy Hunória kapcsolata a szomszédos országgal meg- elindult Hajdúszoboszló
      romlott, mert vitatják egyes határ menti területek hovatartozását. A szom- felé. A zárt menetosz-
      széd állam katonai erői több helyen megsértették Hunória államhatárát, a  lopra az M3-as autópá-
                          támadások  lya információs táblái is
                          mindenna-  figyelmeztették a közle-
                          posak. Az  kedőket, hiszen a kon-
                          ország erői,  vojok megközelítése, a
                          eszközei  mellettük való elhaladás
                          nem ele-  a forgalom többi részt-
                          gend ő ek  vevőjétől is fokozott fi-
                          a helyzet  gyelmet igényelt. A csa-
                          kezelésé-  pat a célállomásig két
                          re, ezért helyen állt meg: először
                          H u nó r ia  pihenőt tartottak az M3-
                          kormánya  as sztráda 106-os kilo-
                          nemzetközi  méterénél lévő benzinkútnál, utána pedig az M35-ös autópálya józsai
                          se gít sé - pihenőjénél álltak meg. Itt csatlakozott hozzájuk a Magyar Honvédség
                          get kért. A  5. Bocskai István Lövészdandár 24. Bornemissza Gergely Felderítő
      kutató-mentő alakulatokat a zavargásoktól mentes térségben vetik be,  Zászlóaljának hat járműve is: négy BTR-80-as, vagyis páncélozott szál-
      ott a hatóságok képesek garantálni a megfelelő közbiztonságot. Három  lító harcjármű, egy katonai mentőautó és egy műszaki mentő, vontató
      ország, Magyarország, Románia és Bulgária küld mentőalakulatot és ko- jármű. A kibővített menetoszlop indulása előtt Sási Tibor főhadnagy a
      ordinációs szakértőt Hunória biztonságos térségébe. A külföldi mentőerők  menetparancs végrehajtásáról tartott tájékoztatót. A HUNOR állománya
      tevékenységének koordinációját a helyszíni műveleti és koordinációs köz- ismertetőt kapott egyebek mellett arról, mi a különbség a harcászati és
      pontban Magyarország mentőcsapata végzi. A külföldi mentőerők közös  adminisztratív menet között, milyen ellenséges tevékenységre kell szá-
      műveleti bázist állítanak fel                            mítaniuk a konvojban
      a fővárosban.                                    haladóknak, milyen
        A HUNOR tagjait tizen-                              tényezők határozzák
      ötödikén este riasztották,                            meg a menetvonalat,
      másnap hajnalban a BM                              mi a teendő például, ha
      Országos  Katasztrófa-                               tüzet nyitnak a menet-
      védelmi  Főigazgatóság                               oszlopra, ha elromlik
      Gazdasági Ellátó Központ-                              egy gépjármű, ha meg-
      jának budapesti, Ferihegyi                             sérül vagy rosszul lesz
      úti bázisán gyülekeztek. Itt                            valaki, ha nem tudják
      egészségügyi vizsgálaton                              tartani az irányt, és így
      esetek át, a keresőkutyá-                              tovább. A tájékoztató
      kat állatorvos ellenőrizte,                            végeztével az immár
      mindenki munkavédelmi                                katonai  járműveket
      oktatáson vett részt és a                              is tartalmazó konvoj
      felszerelés is felkerült a                            folytatta útját a hajdú-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9