Page 4 - magazin-március
P. 4

Időszerű kérdések


      Egyed László tűzoltó alezredes


      NEM EGY SZÓJÁTÉK A „KIBE”…


      avagy bemutatkozik az iparbiztonság munkáját segítő bevetési egység        endkívüli helyzetekben bevethető, informa-
      Rtikai és kommunikációs eszközökkel felsze-
      relt gépjármű teljesít szolgálatot a Vas Megyei
      Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A neve: kri-
      tikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egység
      (KIBE). A csaknem húszmillió forint értékű
      Volkswagen T6 Transporter több éves fejlesztés
      után, a BM Országos Katasztrófavédelmi
      Főigazgatóság KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 azo-                                mobil labor (KML) helyszíni tevékenységét is.
                                Bevethető veszélyes üzemekben bekövetkezett
                                eseményeknél, illetve amikor veszélyes anyag
                                szivárog vagy ömlik. A katasztrófavédelem min-
                                den szakterülete támaszkodhat az irányítórend-
                                szer technikai felszereltségére. A KIBE-autó
                                mobil irányítási törzsként is működik, számítás-
                                technikai eszközrendszere segítségével képes a
                                KML-jármű kamerájának élőképét, fotóit fogad-
                                           ni és azokat megosztani,
      nosító számú, „Kritikusinfrastruktúra-                   továbbítani a megyei ipar-
      védelmi bevetési egységek rendszerbe                    biztonsági  információs
      állítása” című projektje eredményeként                   központnak, vagy akár az
      teljesít szolgálatot 2019 májusától a terü-                országos   irányításnak,
      leti szervnél. A Vas megyei iparbiztonsá-                 ezzel lehetővé téve a haté-
      gi főfelügyelő szakmai irányítása alá tar-                 konyabb, gyorsabb reagá-
      tozó KIBE-autót akkor vetik be, ha lét-                  lást, beavatkozást, a kriti-
      fontosságú rendszerelemeket érintő                     kusinfrastruktúra-elemek-
      helyszíni hatósági ellenőrzéseket, szi-                  ben bekövetkezett esemé-
      mulációs gyakorlatokat kell lefolytatni,                  nyek magasabb szintű
      vagy rendkívüli káreseményeknél kell                    kezelését. Így egy valós
      koordinálni a kárelhárítási munkát, pél-                  idejű, folyamatos kommu-
      dául közszolgáltatást érintő villamos-                   nikációs   csatornaként
      energia-kiesésnél, ha leszakadnak a vil-                  funkcionál a beavatkozók
      lanyvezetékek. De támogatja a vízügyi                   és irányító között a rádió-
      és vízvédelmi hatósági ellenőrzések                    forgalmazás erősítésén túl
      lefolytatását, vagy a katasztrófavédelmi                  az internet használatával,


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9