Page 5 - katved-marcius
P. 5

3


    rész is, amely eltűnik – jellemezte egyetlen mon- Összességében kijelenthető, hogy az új OTSZ ter- szerű építményeké, valamint a színeké. Magától  KATASZTRÓFAVÉDELEM  2014. március
    datban a korábbinál lényegesen rövidebb, nagy- vező-, beruházó-, illetve felhasználóbarát. értetődik, hogy haladni kell a korral, hiszen egyre
    jából háromszáz paragrafusból álló jogszabályt a  A hatályos előírások értelmében ma egy újon- több helyen látni napelemeket, ezekről eddig szin-
    főosztályvezető.          nan épülő építmény esetében a tervdokumentáci- tén nem szólt a fáma. Az azonban tisztán látható,
      A régire példa, folytatta Érces Ferenc, hogy to- ót hozzáférhető helyen kell tartani. Ezt ez előírást  hogy a bennük lévő elektromosság miatt állandó
    vábbra is elkülönülnek a létesítési és a használati  továbbgondolva – az épületek tűzvédelmének  veszélyt jelentettek a beavatkozó állományra, nyil-
    szabályok. Ugyanakkor a mai létesítési szabályok  biztosítása, nyomon követhetősége és az épü- vánvalóan szükséges volt rendelkezni felőlük.
    a tűzveszélyességi-osztályba soroláson alapulnak,  letben tartózkodók testi épségének szavatolása  Volt persze, aminek mennie kellett, így kikerült
    ez azonban jelenlegi formájában nem elég a kocká- érdekében – az új szabályozás kimondja, hogy  a szabályozásból a tűzterhelés, a szakma hosszú
    zat és a védelem kellő összehangolásához. Ezért  a hatályba lépését követően használatba vett, új  évek óta érezte, hogy túlhaladott a téma, a bonyo-
    az építmények tekintetében új elemként megjelenik  létesítésű építmény tulajdonosának rendelkeznie  lult számítások leginkább öncélúak.
    a kockázati besorolás, ami sokkal kézzelfoghatóbb  kell az építményre vonatkozó tűzvédelmi műszaki  Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat ha-
    a szakemberek szerint, mert azokat a szem- megfelelőségi kézikönyvvel. A rendelkezés csak  tálybalépése nagyjából hatvan egyéb jogszabályt
    pontokat veszi fi gyelembe, amelyek alapvetően  az újonnan épülő épületek és azoknak is egy szűk,  érint, ennyi helyen kell majd némi korrekciót vég-
    meghatározzák egy építmény, építményrész ve- meghatározott körére vonatkozik. A kézikönyvet  rehajtani, nagyobbrészt a tűzveszélyességi osz-
    szélyeztetettségét tűz esetén. Ilyen a magasság, a  elektronikus vagy nyomtatott formában kell elké- tályokban bekövetkező változások miatt, de akad,
    létszám, a menekülési lehetőségek, a tárolt anya-
    gok tűzvédelmi szempontú tulajdonságai, illetve
    a rendeltetés. Mindezek alapján négy kockázati
    kategória váltja a tűzveszélyességi osztályokat a
    nagyon alacsonytól a magas kockázatig. A tűzve-
    szélyességi osztályok az anyagok besorolásánál
    azonban megmaradnak, bár számuk csökken, az
    öt helyett már csak három lesz: robbanásveszé-
    lyes, tűzveszélyes és nem tűzveszélyes.
      Az összes módosítást, új elemet nyilván
    nem lehet tételesen felsorolni, tette hozzá az
    ezredes, de a többi között változás várható a
    tűztávolság meghatározásában is, amelyet a
    ma hatályos OTSZ tizenhat tényezőtől tesz
    függővé, ez pedig jócskán magában hordoz-
    za a tévedés lehetőségét. Az új szabályozás
    készítésekor az ezen dolgozó szakemberek
    végiggondolták a tapasztalatokat, a felmerülő
    problémákat, megnézték, van-e alternatíva és
    végül egy régebbi építésügyi előírás táblázatos
    elvét vették át, megfelelő módon átdolgozva.
      A hő- és füstelvezetés területén a tűzoltói be-
    avatkozási tapasztalatok azt mutatták, hogy az  szíteni, vezetni és az építmény területén tartani.  ahol a szabályzatból kikerült tűzterhelés fogalmát
    uralkodó szélirányt, a szél hatását bizony számí- A kötelezett építmények tűzvédelmi helyzetének  kell egy másik előírásban elhelyezni.
    tásba kell venni, folytatta a példák sorát a főosz- folyamatos felülvizsgálata a tulajdonosok gazda- Érces Ferenc azt reméli, hogy az új szabályzat
    tályvezető, mert az befolyásolja a füstelvezetés, a  sági érdeke is egyben, hiszen egy-egy épület tűz- legfeljebb három hónapot tölt Brüsszelben a köte-
    légpótlás hatékonyságát. Az sem mindegy, hogy  védelmi hiányosságai jelentős anyagi kockázatot is  lező uniós egyeztetésen, az esetleges felvetése-
    az ilyen szerkezetek hová kerülnek, a szabadba  jelenthetnek.    ket, kérdéseket rövid idő alatt sikerül megválaszol-
    jutó füst például nem veszélyeztetheti a menekü- A megújult szabályozás jó néhány olyan te- ni. Amikor ez megtörtént, a jogszabály kiadható,
    lést, a tűzoltói beavatkozást. A könnyebb kezel- rületre is kiterjed, ami eddig hiányzott belőle, itt is  tehát ha minden jól megy, a nyár végétől, kora
    hetőséget szolgálja például, hogy a fejezetek sor- a „fehér foltok” lefedése volt a cél. A többi között  ősztől már az új Országos Tűzvédelmi Szabály-
    rendje igazodik a tervezési lépésekhez, vagy, hogy  megjelenik a metró és a föld alatti vasút, a gya- zat lesz az irányadó.
    a karbantartási és felülvizsgálati követelmények  logos aluljárók, a közúti alagutak problematikája
    immár egy táblázatban, összevonva szerepelnek.  ugyanúgy, mint a kilátóké, a ponyva és állvány-        Galántai Judit
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10