Page 4 - katved-marcius
P. 4

2   OTSZ 5.0

   IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Ezzel, az informatikában használatos jelzéssel emlegetik egymás között a szakemberek az új Országos Tûzvédelmi
      Szabályzatot (OTSZ). A becenév tökéletesen kifejezi, hogy ez már a szabályzat ötödik, teljesen megújult, új elvi
      alapokra helyezett, szerkezetében átalakított, rövidebb, a felhasználókat jobban kiszolgáló verziója lesz. A sza-
      bályzat átalakításának szükségességérõl, a folyamat jelenlegi állásáról, a véghezvitt módosításokról Érces Ferenc
      tûzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság tûzvédelmi fõosztályának vezetõje beszélt.

        z, hogy az Országos Tűzvédelmi Sza-
                                        hiszen az ott dolgozóknak is meg kell tudniuk ítélni,
                       nevet viseli majd és rendeletként jelenik meg. A
        bályzatnak meg kell újulnia, tulajdon- nie, amely az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  egyéb tevékenységüket, hanem a hatóságot is,
      Aképpen a szakma közös gondolata volt,  benne foglalt követelményeket széles körű ösz- hogy egy-egy megoldás megfelel-e a szabályzat
      egyszerűen megérett rá a helyzet – kezdte  szefogással fogalmazták meg, a kidolgozásban  szellemének. A tűzvédelmi műszaki biztonsági
      a történetet Érces Ferenc. Ha úgy adódik a  többek között a mérnök- és az építészkamara,  irányelveket egy, a tűzvédelem területén működő
      kérdés, hogy van-e probléma a ma hatályos  a tűzvédelemmel foglalkozó szervezetek, önkor- civil szervezetek képviselőiből álló munkabizottság
      OTSZ-szel, erre az a válasz, hogy igen. Ha az  mányzatok, tűzvédelmi oktatási intézmények,  alkotja meg, a vezetője az országos tűzoltósági
      a kérdés, hogy lehet-e ezt a több mint hatszáz  vagyis tulajdonképpen a tűzvédelmet lefedő va- főfelügyelő lesz. A bizottságot létrehozó jogsza-
      paragrafusos szabályzót úgy módosítani, hogy  lamennyi terület képviselői vettek részt.  bály előírja, hogy az irányelveket évente felül kell
      az jó legyen, akkor a válasz: nem. Rengeteget
      változott az elmúlt évek során, mégsem tudta
      megfelelően követni a műszaki fejlődést és az
      itthon is átvett európai uniós szabványokat,
      mára elavult a szerkezeti felépítése és a kö-
      vetelmények egy része is. Eljött az idő, hogy
      kimondjuk: itt a vége, új alapokra kell helyezni
      az egészet – folytatta az ezredes. A most ha-
      tályos szabályzattal több gond is van, a tűzvé-
      delmi főosztályra naponta érkezik értelmezés-
      sel kapcsolatos kérdés, és nemcsak a laikus
      állampolgároktól, hanem a tágabb szakmából,
      például mérnököktől is. Egy olyan jogszabály
      pedig, amit nem értenek az emberek, nem jó.
      A következő akadály, hogy a mai verzióban
      a követelmény éppúgy megtalálható, mint a
      módszer, amellyel azt meg kell valósítani. Ez
      azonban rengeteg kötöttséget is jelent, gátat
      szab az innovatív gondolkodásnak, valamint
      eltérési engedélyek garmadájához vezetett. Ez
      a két momentum, mondta a főosztályvezető,
      elvezetett odáig, hogy 2012-ben világosan lát-
      szott: a régi OTSZ-ben rejlő hibákat már nem
      lehet jóvátenni, kell egy új. Megkezdődött tehát
      a munka.               Ahhoz pedig, hogy az előírásokban foglaltakat  vizsgálni, de természetesen lehet sűrűbben is, ha
       A kiindulási alapot több elgondolás képezte:  ki hogyan oldja meg, ott lesznek a szabványok,  a fejlődés ezt indokolja, mondta Érces Ferenc. Az
      a tűzoltói tapasztalatok fi gyelembevételének,  valamint a szakma által kidolgozandó tűzvédelmi  Országos Tűzvédelmi Szabályzat legújabb verzi-
      a hasznos nemzetközi gyakorlatoknak éppúgy  műszaki irányelvek, amolyan segédletek, ezek  ójától a szakma nem várja, hogy hibátlan legyen,
      meg kellett jelenniük az új anyagban, mint a  viszont nem képezik részét a jogszabálynak. Sőt,  a várakozás az, hogy a benne foglaltak beválását
      mérnöki gondolkodásmódnak, a mérnöki mód- a tervezők teljesen új műszaki megoldásokat is  vizsgálva, a gyakorlati tapasztalatokat elemezve és
      szereknek. Az alkotók alapvetően életvédelmi,  megfogalmazhatnak, ilyenkor azonban igazolni  feldolgozva egy-két módosítással el lehet jutni arra
      zat a valósághoz, a kor követelményeihez iga- „ A tűzoltói tapasztalatok fi gyelembevételének,
      közösségi értékvédelmi és beruházói értékvé-
      delmi célokat fogalmaztak meg. Az új szabály-

      zodik oly módon, hogy a szabályozás a tervezői  a hasznos nemzetközi gyakorlatoknak éppúgy
                                  mint a mérnöki módszereknek.„
      szabadság és a felelősség irányába haladjon,
      de közben a tűzbiztonsági szempontok se szen-  meg kellett jelenniük az új anyagban,
      vedjenek csorbát.
       A régivel a legnagyobb gond az volt, hogy
      összemosódott az előírás a megoldással, ezért
      e kettő szétválasztása jelentette a legnagyobb  kell, hogy a megoldás által teljesül a jogszabályban  a szintre, hogy hosszútávon nem kell majd hozzá-
      feladatot, emelte ki az ezredes, majd hozzátette,  előírt biztonsági elvárás. Így szabaddá válik az út  nyúlni, esetleg az irányelvekkel lesz tennivaló.
      a legjelentősebb változás magában a szerkezeti  az önálló mérnöki megoldások előtt, vagyis az új  A teljesen új szerkezeti felépítés mellett lesz
      felépítésben van. Egy mindenki által érthető elő- OTSZ gondolkodásra készteti nemcsak azokat,  benne régi, lesz benne új, lesz benne olyan is,
      írásnak, követelményrendszernek kellett készül- akik a benne foglaltak szerint végzik mérnöki és  ami a régi újragondolása, és persze lesz olyan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9