Pályázati felhívás - Múzeum igazgató munkakör betöltésére

Pályázati felhívás - Múzeum igazgató munkakör betöltésére
Közzététel: 2021-12-27 Jelentkezési határidő: 2022-01-31 Szolgálati hely: 1105 Budapest, Martinovics tér 12. 
A Belügyminiszter a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója útján pályázatot hirdet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma igazgató munkakör betöltésére

Az alkalmazási jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott idő, a kinevezéstől számított 5 évre szól.    

 

A munkavégzés helye: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

   1105 Budapest, Martinovics tér 12.   

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

 • Az országos gyűjtőkörű szakmúzeumi besorolású intézmény vezetése, melynek feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása.
 • Az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretekről, valamint a megfelelő működési rend kialakításáról és fenntartásáról való gondoskodás.
 • Az intézmény magas színvonalú – minden gyűjteményre (tűzoltó, katasztrófa-és polgári védelmi) kiterjedő történeti, ipartörténeti kutatómunkájának fenntartása egységes tudományos koncepció mentén.
 • Folyamatos együttműködés, kapcsolatépítés és kapcsolattartás a katasztrófavédelmi szervekkel és szakmai szervezetekkel.
 • Marketingtevékenység fejlesztése, és a Múzeum közgyűjteményeivel kapcsolatos külső belső kommunikáció.
 • A Múzeum nemzetközi szintéren való megjelenésének biztosítása, elsősorban a gyűjtemény kiállításokon történő európai bemutatása, illetve nemzetközi kiállítások befogadása révén.
 • A kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése itthon és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken. 

Illetmények és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továb­biakban: Hszt.) az irányadó. A munkakör Hszt. szerinti besorolása: „F” munkaköri kategória. 

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság
 • Magyar nyelvtudás
 • Büntetlen előélet
 • Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység
 • Legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • Múzeumvezetői vizsga 
 • A jogszabály által előírt védőoltás(ok) megléte

Előnyt jelentő körülmények: 

 • Angol, német, vagy francia nyelvismeret
 • Szakmai tárgyú publikációk
 • BM alkalmazási jogviszony
 • Tudományos társasági tagság
 • Egyéb egyetemi végzettség
 • Szakmai projektekben való részvétel 
 • Tudományos fokozat megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • A Múzeumigazgatói megbízással kapcsolatos vezetői, szakmai koncepció.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatai (a közszolgálatban dolgozó pályázó esetén a foglalkoztató személyügyi szerv által hitelesített másolat is elfogadható).
 • A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum(ok).
 • Amennyiben a pályázó jelenleg nem rendvédelmi szerv tagja, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sok­szorosításához és továbbításához.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Katasztrófavédelem Oktatási Központ 1033. Budapest, Laktanya utca 33. címére történő megküldésével „Pályázat a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma igazgató munkakör betöltésére” megjelöléssel.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 • A pályázatok értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi.
 • A megbízás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 44. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik.
 • A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk. 
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírásának határideje: A pályázat benyújtásra nyitva álló határidő leteltét követő öt munkanapon belül.  

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás ad: 

 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részről dr. Szelid Zoltán tűzoltó alezredes 

Telefon: +361-436-1503, E-mail: mbygna.fmryvq@xngirq.tbi.uh