Információbiztonsági hatósági tevékenység aloldal fejlécképe

Információbiztonsági hatósági tevékenység

Bemutatkozás

A kijelölt létfontosságú rendszerek és létesítmények információbiztonsági hatósági feladatai

A BM OKF hatósági feladatai

Létfontosságú rendszerek és létesítmények űrlapok és kitöltési segédlet


Bemutatkozás

A fejlett országokban a globalizáció, a technológia ugrásszerű fejlődése a társadalom, az emberek életminőségének, alapellátásának fejlődéséhez vezetett. Ez a változó világunkat átalakító folyamat új biztonsági kihívásokat és megoldandó feladatokat jelent Magyarországnak is. A Magyar Kormány felismerte, hogy a társadalom alapellátásért felelős infrastruktúrák védelme kiemelt fontosságú. Az Európai Unió által a kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint ezek védelmi fejlesztéseiről szóló 2008/114/EK Tanácsi Irányelv hazai jogrendbe történő átültetésével (a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény és hozzá kapcsolódó kormányrendeletek által) rendelkezett a hazai és európai létfontosságú rendszerek azonosításáról, kijelöléséről és azok fizikai, személyi és informatikai biztonságának a fokozásáról.

A törvény hatálybalépésével szinte egy időben a Magyar Kormány elfogadta Magyarország nemzeti kibervédelmi stratégiáját, amelynek célja a kibertér biztonsági környezetének az elemzése a nemzeti érdekek alapján, a nemzeti stratégiai célok, irányok és feladatok érvényesítése.

A stratégia elfogadását követően az Országgyűlés elfogadta az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényt, amelynek értelmében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények elektronikus rendszerei esetében hatósági feladatokat és biztonsági felügyeletet lát el.

Tehát a katasztrófavédelem információbiztonsági hatósági feladatokat lát el minden olyan kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszer és létesítmény tekintetében, amely nem tartozik állami és önkormányzati, polgári hírszerzési tevékenységet végző, honvédelmi és zárt célú rendszerek, szervezetek közé.


A kijelölt létfontosságú rendszerek és létesítmények információbiztonsági hatósági feladatai

A kijelölő határozat jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül a szervezetnek be kell jelentkeznie az információbiztonsági hatóságnál, megadva a szervezet azonosításához szükséges adatokat, ki kell jelölnie a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személyt, és meg kell küldenie a kijelölt személy előírt adatait az illetékes hatóságnak. Következő lépésként kilencven napon belül meg kell küldeni a hatóságnak a szervezet informatikai biztonsági szabályzatát. A harmadik nagy lépésre a kijelölő határozat jogerőre emelkedésétől számítva egy év áll rendelkezésre, ez alatt az idő alatt a szervezetnek fel kell mérnie a törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszereit és a 41/2015. BM rendelet alapján azokat biztonsági osztályba kell sorolni, valamint meg kell állapítani a szervezet biztonsági szintjét.

57

A BM OKF hatósági feladatai

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyelete, hatósági feladatok (187/2015 Korm. rendelet szerint)

 • az osztályba sorolás és a biztonsági szint megállapításának ellenőrzése és döntés meghozatala (19. § a.),
 • az osztályba sorolásra és a biztonsági szintre vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzése (19. § b.),
 • biztonsági hiányosságok elhárításának elrendelése, és ennek ellenőrzése (19. § c.),
 • kockázatelemzés elvégzése (19. § d.),
 • biztonsági eseményekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálására irányuló hatósági eljárás megindítása (19. § e.),
 • az információs társadalom biztonságtudatosságának elősegítése és támogatása (19. § f.),
 • hazai és nemzetközi információbiztonsági, kibervédelmi, létfontosságú információs infrastruktúra védelmével kapcsolatos gyakorlatokon való részvétel (19. § g.),
 • nyilvántartás vezetése (21. §),
 • kapcsolattartás és együttműködés a hatóságokkal és az eseménykezelő központokkal (19. § h.).
 • biztonsági követelmények és a kapcsolódó eljárási szabályok teljesülésének ellenőrzése (20. § a.)
 • a követelményeknek való megfelelőség alátámasztásához szükséges dokumentumok bekérése, felülvizsgálata (20. § b.),
 • a központi költségvetési és az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek tervezési szakaszában az információbiztonsági követelmények megtartása ellenőrzése, azokra ajánlások tétele (20. § c.),
 • a fejlesztési projektek tervezési szakaszában szakmai részvételt biztosítása és a biztonsági követelmények beépülésének ellenőrzésére irányuló tevékenység folytatása (20. § d.),
 • a sérülékenység megszüntetésére vonatkozó intézkedési terv készítése (20. § e.),
 • ha a rendszert működtető szervezet a biztonsági követelményeket és a kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, vagy nem tartja be, akkor az érintettet felszólítja a biztonsági követelmények és a kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére (22. § 2 bek.),

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetközi szakmai tevékenység előmozdítására. Számos kritikusinfrastruktúra-védelmi szakmai találkozón képviseltettük magunk, ahol lehetőség nyílt a tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok megosztására. A társszervekkel és tudományos testületekkel kiváló együttműködést alakítottunk ki, amelynek köszönhetően hatékonyabban előmozdítható a szabályozás megvalósítása.

A katasztrófavédelem szervei az uniós és a nemzeti azonosítási, kijelölési eljárás során szakhatóságként, nyilvántartó hatóságként, javaslattevő hatóságként meghatározott monitoring, ellenőrzési, koordinatív, nemzeti kapcsolattartó és hálózatbiztonsági elemző-értékelő feladatokat látnak el.


Létfontosságú rendszerek és létesítmények űrlapok és kitöltési segédlet